BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Rola i funkcjonowanie wspólnot gruntowych we współczesnych warunkach gospodarczych
The Role and Functioning of Land Communities in Current Economy Conditions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 35-44, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe, System prawny, Regulacje prawne
Land economy, Ground real estate, Legal system, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wspólnoty gruntowe są jedną z form grupowego gospodarowania gruntami rolnymi, leśnymi oraz wodnymi. Ich istotą jest uprawnienie do korzystania ze wspólnego gruntu, służące mieszkańcom danego regionu tylko dlatego, że są jego mieszkańcami. Obowiązujące zasady funkcjonowania wspólnot gruntowych, które zostały uregulowane w latach 60ych, do tej pory nie zostały zmienione. Celem artykułu jest określenie sytuacji i zasadności istnienia wspólnot gruntowych we współczesnych warunkach gospodarczych. W szczególności chodzi o to, czy taka właśnie forma władania gruntami nadal ma z jednej strony zasadność istnienia, natomiast z drugiej czy wpisuje się we współczesne realia ekonomiczno-prawne. W pracy została zastosowana metoda dogmatycznej analizy aktów prawnych. Wykorzystano także literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. Ponadto materiał badawczy stanowiły opracowania i raporty pochodzące z MRiRW. Badania wykazały, że m.in. istnienie wspólnot gruntowych jest sprzeczne z założeniami gospodarki wolnorynkowej oraz z założeniem racjonalnego działania rolników oraz podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The land communities are one of the forms of group farming. They include agricultural, forest and water lands. Their nature lets the farmers make use of common land just because they live in a certain area. The current rules of their organization were established in the 60ies and since then have not been changed. The aim of this article is to determine the situation and the legitimacy of land communities in the present economic environment. Particularly, it conducts to an answer to the question if such forms should exist and if they respond to the present economic and legal real circumstances. The dogmatic analysis of legal acts methods were used, as well as the study of literature and jurisdiction. Besides, the reports of Ministry of Agriculture and Rural Development were examined. The research has proved that existence of land communities is against the free market and efficient farmers' and the other parties' activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Informacja o wynikach kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne [2009]. Najwyższa Izba Kontroli, 05/2009.
 2. Klara M.: [2010]: Wspólnoty gruntowe - stan prawny i sposób zarządzania. [Tryb dostępu:] www.witrynawiejska.org.pl. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 3. Plocke K. [2010]: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie nr 611 w sprawie zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. [Tryb dostępu:] www.sejm.gov.pl. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 4. Prutis S. [2009]: Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych. [W:] Prawo rolne. A. Stelmachowski (red.). LexisNexis, Warszawa.
 5. Ptaszyk M. [1989]: Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych - sytuacja prawna, funkcjonowanie, perspektywy. Zeszyty Naukowe UJ, Kraków.
 6. Puch P. [2010]: Wspólnoty gruntowe. [Tryb dostępu:] www.gazetasolecka.pl/fww.html. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 7. Siarka E. [2009]: Interpelacja nr 7251 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. [Tryb dostępu:] www.sejm.gov.pl. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 8. Stawicka E. [2008]: Wspólnoty gruntowe - aspekty cywilistyczne i administracyjnoprawne. Palestra nr 1-2, s. 71 i nast.
 9. Stelmachowski A. [2005]: Prawo rolne. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 10. Szachułowicz J. [2002]: Status prawny wspólnot gruntowych. Przegląd Sądowy nr 9, s. 70.
 11. Tönnies F. [1988]: Wspólnota i stowarzyszenie. PWN, Warszawa.
 12. Założenia do projektu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. [2009]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.sejm.gov.pl. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. [1963]. Dz. U. nr 28 poz. 169.
 14. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. [1964]. M. P. nr 33, poz. 145.
 15. Ustawa z dnia 31 stycznia 2000 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. [2000a]. Tekst jednolity. Dz. U. nr 14, poz. 176.
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. [2000b]. Tekst jednolity. Dz. U. nr 54, poz. 654.
 17. Ustawa z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece. [2001]. Dz. U. nr 124, poz. 1361.
 18. Rozporządzenie Komisji UE nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina. [2009]. Dz. U. UE L 316, z dnia 2 grudnia 2009 r., s. 65 - 112.
 19. Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 1997 r. [1997a]. Sygn. II CKU 28/97.
 20. Postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lipca 1997 r. [1997b]. Sygn. II CKN 227/97.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu