BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mysiak Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Rozwój agroturystyki z udziałem instytucji i organizacji branżowych w województwie pomorskim
The Development of Agrotourism with the Participation of Local Administration and Professional Organizations in the Pomeranian Province
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Agroturystyka, Rozwój turystyki, Rozwój lokalny, Wspieranie rozwoju lokalnego
Agrotourism, Tourism development, Local development, Local development support
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Na obszarach wiejskich o niskim potencjale rolniczym, agroturystyka zapewnia stabilizację finansową małym i średnim gospodarstwom rolnym. Jest też stymulatorem lokalnej gospodarki przysparzając dochodów budżetom gmin. Pozytywne działania i współpracę w zakresie rozwoju agroturystyki można dostrzec w wielu gminach województwa pomorskiego. Autorka artykułu przeprowadziła w miesiącach sierpień - listopad 2009 r. badania pierwotne wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego. Ich celem było uzyskanie informacji i opinii o działaniach instytucji i organizacji szczebla lokalnego i ogólnokrajowego na rzecz rozwoju agroturystyki. Ankietowani najwyżej ocenili współpracę z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. (abstrakt oryginalny)

In rural areas with low agricultural potential, the agrotourism provides a financial stability for small and medium-sized farms. It is also a stimulator of the local economy, thus providing a revenue for municipal budgets. A positive action and cooperation in tourism development can be seen in many communities of the Pomeranian province. In the months August - November 2009 the author of this article carried a primary research among the owners of agrotourist farms in the Pomeranian province. The goal was to obtain information and opinions about the activities of local and national level institutions and organizations in the field of agrotourism development. Respondents rated highest the cooperation with the Polish Federation of Rural Tourism "Hospitable Farms" and the Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdansk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alejziak W. [1999]: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. F. H-U. "Albis", Kraków.
  2. Gołembski G. [2004]: Turystyka wiejska: czy osiągnęła masę krytyczną i wytwarza miejsca pracy i dochody wystarczające do zrekompensowania schyłku rolnictwa. Maszynopis, Poznań.
  3. Mysiak K. [2007]: Agroturystyka w gospodarczo-społecznym rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  4. Program rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa pomorskiego na lata 2005-2013. Projekt. [2005]. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
  5. PROT [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.prot.gda.pl/index.php?id=1&page=4. [Data odczytu: 06.08.2010].
  6. Słubik D. [2003]: Agroturystyka na Pomorzu. [W:] Turystyka wiejska jako element polityki trwałego rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu