BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Programy lojalnościowe w placówkach medycznych w świetle badań
Loyalty Programs in Medical Units According to the Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 309-314, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Lojalność klientów, Popyt na usługi medyczne
Customer loyalty, Demand for medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przykładzie placówki świadczącej usługi protetyczne w Rzeszowie przedstawiono rodzaj stosowanych programów lojalnościowych i powszechność korzystania z nich przez usługobiorców. Badania dowiodły, iż wdrożono aż dziewięć programów. W grupie 140 badanych klientów każdy uczestniczył w kilku programach. Największy był udział korzystających z możliwości systematycznego przeglądu protezy, oferty opakowania baterii gratis oraz karty stałego klienta. Programy te, jako narzędzia komunikacji marketingowej, umożliwiły placówce pozyskanie wielu lojalnych klientów. (abstrakt oryginalny)

There are types of used loyalty programs and their popularity among the customers presented in the paper, on the example of a unit rendering prosthetic services in Rzeszów. The research proved that as many as 9 programs were implemented. In the group of 140 studied clients everyone participated in several programs. The biggest was the number of clients taking the opportunity of systematic inspection of dentures, offer of free battery packaging as well as loyalty card. These programs as tools of marketing communication enabled gaining many loyal clients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Bukowska-Piestrzyńska: Marketing usług medycznych. "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, t. 5, nr 5, s. 17.
 2. R. Gajdecka: Wykorzystanie instrumentarium marketingu-mix w działalności stacjonarnej opieki zdrowotnej. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Rola mediów kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 46.
 3. I. Rudawska: Marketing relacji w usługach medycznych - nieuchronne konsekwencje specyfiki sektora. [W:] Innowacje w marketingu 4.0. Uniwersytet Gdański, Sopot 2007, s. 349.
 4. Usługi w gospodarce rynkowej. Red. I. Rudawska. PWE, Warszawa, s. 87.
 5. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 16.
 6. 8 P. Zbiegniewski: Program lojalnościowy w promocji sprzedaży. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9, s. 24.
 7. M. Tesławski, K. Ziewiec. Programy lojalnościowe - zalety i zagrożenia. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 8, s. 17.
 8. K. de Wulf, G. Odekerken - Schröder, M. de Canniere, C. van Oppen.: What Drives Consumer Participation to Loyalty Programs? A Conjoint Analytical Approach. ,,Journal of Relationship Marketing" 2003, vol. 2, No 1/2.
 9. G. Hajduk: Skuteczność programów lojalnościowych - wybrane aspekty. "Handel Wewnętrzny" 2007, nr specjalny, s. 119-124.
 10. P. Kwiatek: Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków-Warszawa 2007, s. 68.
 11. H. Wojnarowska: Programy lojalnościowe w praktyce działań polskich przedsiębiorstw. "Handel Wewnętrzny" 2007, nr specjalny, s. 100-108.
 12. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 45.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu