BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfil-Kuncewicz Helena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Mieczkowska Monika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Staniewski Bogusław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Staniewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego
Consumer Friendly Food Labeling, the Case of Fruit and Vegetable Processing Industry Liquid Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 55-63, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Oznakowanie produktów spożywczych, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Znaki towarowe, Świadomość konsumenta, Informacyjna funkcja opakowania
Food labeling, Fruit and vegetables processing, Trademarks, Consumer awareness, Information function of packaging
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była ocena informacji zawartych na opakowaniach wybranej grupy produktów spożywczych (płynne przetwory przemysłu owocowo-warzywnego: soki, nektary, napoje), a w szczególności informacji mających wpływ na kształtowanie wiedzy żywieniowej konsumentów. Badania zostały przeprowadzone w sklepach detalicznych dwóch sieci handlowych, przy pomocy techniki obserwacji, z użyciem karty identyfikacyjnej oznakowania wyrobu. Badania pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych wniosków. Informacja zamieszczana na opakowaniach ocenianych produktów jest w większości przypadków poprawna, jasna, czytelna i zrozumiała, za wyjątkiem informacji o partii produkcyjnej oraz nazwie produktu, w przypadku napojów owocowych. Ponadto, informacja podawana na opakowaniach soków, nektarów i napojów w większości przypadków była przyjazna konsumentowi, ponieważ uwzględnia ona informacje ważne z punktu widzenia edukacji żywieniowej konsumenta. Najczęściej występującą tego rodzaju informacją była informacja o wartości odżywczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to evaluate the information included on packaging of selected food products (liquid fruit-vegetable goods like juices, nectars, drinks), especially information having influence on the formation of consumers dietary knowledge. The research was conducted in shops of two retail trade networks with the use of an observation technique applying an identification card of product labeling. The conducted studies allowed to draw a few of relevant conclusions. Information included on packaging of evaluated products in most of cases is appropriate, clear, readable and comprehensible with the exception of information on the production batch and name of the product in case of fruit drinks. Information on juices, nectars and drinks packaging is in most cases consumer friendly, because of including dietary information having influence on the nutritional education of consumers. The most frequent information of this kind was the nutritional value information. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska-Hajduk D. [2010]: Znakowanie produktów spożywczych w świetle kontroli urzędowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. [W:] Materiały konferencji szkoleniowej PFPŻ: Znakowanie produktów żywnościowych - aspekty prawne, ss. 1-30.
 2. Czarniecka-Skubina E., Janicki A. [2009]: Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywieniowe i zdrowotne. Przemysł Spożywczy nr 1, ss. 34-37.
 3. Drichoutis A.C., Lazaridis P., Nayga R.M. [2005]: Nutrition knowledge and consumer use of nutritional food labels. European Review of Agricultural Economics nr 32 (1), ss. 93-118.
 4. Dyrektywa Rady 2001/112/WE. [2001]. Dz. U. UE L 10 z 12.1.2002.
 5. Panfil-Kuncewicz H., Staniewska K. [2007]: Ocena poprawności znakowania opakowań jednostkowych produktów mleczarskich. Przegląd mleczarski nr 2, ss. 42- 45.
 6. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. [2002]. Dz. U. UE L 31/1.
 7. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. [2006]. Dz. U. UE L 404.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. [2007]. Dz. U. nr 137, poz. 966.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą. [2007]. Dz. U. nr 137, poz. 967.
 10. Storcksdieck genannt Bonsmann S., Fernandez Celemin L., Larrañaga A., Egger S., Wills J.M., Hodgkins C., Raats M. [2010]: Penetration of nutrition information on food labels cross the EU-27 plus Turkey. European Journal of Clinical Nutrition, ss. 1-7.
 11. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. [2006]. Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914.
 12. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. [2000]. Dz. U. 2005 nr 187 poz. 1577, z późn. zm.
 13. Wierzejska R., Szponar L. [2004]: Znakowanie żywności narzędzie ochrony zdrowia konsumenta. Przemysł Spożywczy nr 12, ss. 12-14.
 14. Wrześniewska-Wal I. [2009]: Wspólnotowy rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Przemysł Spożywczy nr 4, ss. 40-41.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu