BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży w świetle przeprowadzonych badań
The Influence of Marketing Communication on Sales Efficiency and Effectiveness According to Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 330-338, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Konsument, Komunikowanie marketingowe
Consumer, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł pozwala spojrzeć na niezwykle złożone problemy wyboru instrumentów promocjimix. Jednym z najważniejszych celów promocji, jakie stawiają sobie małe i średnie przedsiębiorstwa jest poinformowanie o produktach i świadczonych usługach, a także kształtowanie wizerunku. Rosnąca konkurencja na rynku wymaga użycia instrumentów promocjimix. Promocja odgrywa ważną rolę w efektywnym funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Jest jednym z bardzo istotnych czynników umożliwiających zwiększenie sprzedaży. Właściwe i efektywne zastosowanie instrumentów promocji staje się podstawowym czynnikiem osiągnięcia przewagi na konkurencyjnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The paper allows looking at unusually complex problems of choosing promotion mix instruments. One of the most important goals of promotion, which small and medium sized companies pursue, is information of products and rendered services and also image creation. The growing competition on market demands using promotion mix instruments. Promotion plays an important role in efficient functioning of small and medium sized companies. Promotion is one of very important factor allowing increasing of sales. Appropriate and effective application of promotion instruments becomes the leading factor in gaining the advantage on the competitive market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 2. M. Drzazga: Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 10.
 3. A. Nowacka, R. Nowacki: Podstawy marketingu. Difin, Warszawa 2004, s. 180.
 4. M. Sławińska: Kompendium wiedzy o handlu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 163.
 5. T. Sztucki: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 216.
 6. B. śurawik, W. śurawik: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1997, s. 322.
 7. E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska: Zarządzanie marketingowe. PWE, Warszawa 2004, s. 202- 203.
 8. Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005, s. 18.
 9. K. Mazurek-Łopacińska: Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 449.
 10. J. Kall: Reklama. PWE, Warszawa 1999, s. 174.
 11. M. Dziekoński: Lojalność wpisana w strategię. "Marketing w Praktyce" 2004, nr 5.
 12. S. Dybka: Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlowych. W: Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, s. 55.
 13. E. Flejterska, L. Gracz, G. Rosa, A. Smalec: Marketing partnerski. Wybrane problemy. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 76.
 14. M. Lambin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn: Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 34.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu