BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Reklama - wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji?
Advertising - A Reliable Source of Information or A Manipulation Tool?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 339-348, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Informacja
Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie reklamy jako narzędzia komunikacji marketingowej wywołuje wiele kontrowersji. Kilkanaście lat temu postrzegana była jako forpoczta nowego ładu rynkowego, źródło wiedzy nie tylko o nowych produktach, ale i nowym stylu życiu. Obecnie, po kilkunastu latach atakowania przekazami we wszystkich środkach masowego przekazu, zauważa się kryzys zaufania do niej. Zarzuca się jej nachalność, agresywność, sprzedawanie złudzeń. Coraz częściej w świadomości odbiorców pojawia się dylemat, czy reklama rzeczywiście jest wiarygodnym źródłem informacji, czy też tylko bezwzględnym narzędziem manipulacji skłaniającym do niepotrzebnego odchudzania portfeli. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie, opartą na wynikach badań prowadzonych wśród odbiorców reklamy. (abstrakt oryginalny)

The usage of advertising as a marketing communication tool arouses many controversies. Several years ago, it was perceived as an outpost of a new market deal, a source of knowledge not only on new products but also on a new lifestyle. Today, after a dozen or so years of bombing with messages in all mass media, there can be observed a crisis of confidence in advertising. It is reproached with impudence, aggressiveness, selling illusions. More and more often, there appears in the customers' consciousness a dilemma: is advertising really a reliable source of information or merely a ruthless tool for manipulation inducing to an unnecessary slimming of wallets. The paper is an attempt to answer the question, based on results of surveys being conducted among advertisement recipients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s. 13. G. E. Belch, M. A. Belch: Introduction to Advertising and Promotion. Irwin, Chicago 1995, s. 8.
  2. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 546.
  3. R. Nowacki, M. Strużycki: Reklama w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2002, s. 41-46.
  4. H. Meffert: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler, Wiesbaden 1989, s. 455.
  5. W. Budzyński: Wizerunek firmy - kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002, s. 122-123.
  6. A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2001, s. 116.
  7. A. Jachnis, J.F. Terelak: Psychologia konsumenta i reklamy. Branta, Bydgoszcz 1998. B. Mullen, C. Johnson: The psychology of consumer behavior. Lawrence Erblaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey 1990.
  8. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch: Psychologia i Życie. PWN, Warszawa 1997, s. 675.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu