BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska-Mądra Barbara (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Typologia systemów gospodarowania w rolnictwie jako przykład stosowania zasady good governance w rozwoju obszarów ONW
Typology of Farming Systems as a Tool for Implementation of the Good Governance Rule in Less Favoured Areas Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 82-89, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Rozwój rolnictwa, Zarządzanie, Dobre rządzenie
Rural areas, Sustainable development, Rural development, Management, Good governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono uzasadnienie stosowania zasad dobrego rządzenia w polityce rozwoju obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie (ONW). W celu usprawnienia i poprawy skuteczności zarządzania rozwojem obszarów ONW, które są postrzegane jako ,,wymagające" w sferze rozpoznawania i planowania rozwoju, zaproponowano wykorzystanie typologii systemów gospodarowania w rolnictwie. Takie podejście do zarządzania rozwojem ONW pozwala na elastyczne stosowanie i bardziej efektywne wykorzystanie instrumentów wsparcia kierowanych na te tereny. To może przyczynić się do możliwie skutecznego rozwiązywania zróżnicowanych problemów rozwojowych na ONW, jak również do wdrażania powszechnie akceptowanego europejskiego podejścia do rozwoju wsi i rolnictwa, jakim jest paradygmat zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

A justification of using the good governance rule in the policy of less favoured areas (LFAs) development was presented. Using typology of farming systems for increasing efficiency of public governance in the LFAs development was discussed. This approach allows a flexible implementation of different measures applied in these very diverse areas. Then, public measures and instruments could be more effectively utilized and natural, social and economic problems occurring in LFAs can be solved in a shorter period of time. Also, the European paradigm of rural areas sustainable development involving multifunctionality and diversification of agriculture can be implemented more effectively. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. [2005]: Koncepcja zintegrowanego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rolnictwa w polityce rozwoju wsi. [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Białystok, ss. 7-16.
 2. Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. [2008]. Raport zespołu ECORYS POLSKA na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Bertaglia M., Joost S., Roosen J. [2007]: Identifying European Marginal Areas in the Context of Local Sheep and Goat Breeds Conservation: A Geographic Information System Approach, Agricultural Systems nr 94, ss. 657 - 670.
 4. Dax T., Hellegers P. [2000]: Policies for Less Favoured Areas. [W:] CAP Regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies. F. Brouwer, P. Lowe (eds.). CAB International, Wallingford, ss. 179-197.
 5. Dax T. [2005]: The Redefinition of Europe's Less Favoured Areas. Paper for 3rd Annual Conference - Rural Development in Europe. London, 15-16 November. [Tryb dostępu:] http://mpra.ub.unimuenchen. de/711/1/MPRA_paper_711.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].
 6. Dixon J., Gulliver A., Gibbon D. [2001]: Farming Systems and Poverty: Improving Farmers Livelihoods in a Changing World. FAO i World Bank, Rzym i Waszyngton DC.
 7. Filipiak K., Wilkos S. [1998]: Wybrane metody analizy wielozmiennej i ich zastosowanie w badaniach przestrzennych. IUNiG, Puławy.
 8. Hodge I., Monk S. [2004]: The Economic Diversity of Rural England: Stylised Fallacies and Uncetain Evidence. Journal of Rural Studies nr 20, ss. 263-272.
 9. Keulen van H. [2006]: Heterogeneity and Diversity in Less-favoured Areas, Agricultural Systems nr 88, ss.1-7.
 10. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji. [2008]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 11. Kutkowska B. [2007]: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych. Wieś i Rolnictwo nr 3, ss. 109-128.
 12. Mikułowski W. [2005]: Nauka administracji, zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia publicznego. [W:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. B. Kożuch, T. Markowski (red.). Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 13. Musiał W. [2009]: Demograficzne i społeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych. Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia nr 8(2), ss. 93-102.
 14. Rosner A. [1999]: Typologia wiejskich obszarów problemowych. A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Roszkowska-Mądra B., Gozdowski D., Mądry W. [2006]: Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Journal of Central European Agriculture nr 7, ss.723-730.
 16. Roszkowska-Mądra B. [2009]: Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Gospodarka Narodowa nr 10, ss. 83-102.
 17. Roszkowska-Mądra B. [2010]: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 18. Ruben R., Pender J., Kuyvenhoven A. [2007]: Sustainable Poverty Reduction in Less-favoured Areas: Problems, Options and Strategies. [W:] R. Ruben. J. Pender, A. Kuyvenhoven (eds.). Sustainable Poverty Reduction in Less-favoured Areas. CAB International, Wallingford, ss. 1-61.
 19. Ruben R., Pender J. [2004]: Rural Diversity and Heterogeneity in Less-favoured Areas: the Quest for Policy Targeting. Food Policy nr 29, ss. 303-320.
 20. Rudolf W. [2010]: Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego. [W:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. S. Korenik, A. Dybała (red.). Wyd. UE we Wrocławiu, ss. 136-143.
 21. Ruiz F.A., Castel J.M., Mena Y., Camúñez J., González-Redondo P. [2008]: Application of the Technicoeconomic Analysis for Characterizing, Making Diagnoses and Improving Pastoral Dairy Goat Systems in Andalusia (Spain). Small Ruminant Research nr 77, ss. 208-220.
 22. Sobiecki R. [2007]: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa.
 23. Ślusarz G. [2005]: Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 24. Wilkin J. [2006]: Potrzeby i możliwości pogodzenia światowej liberalizacji handlu produktami rolnymi z utrzymaniem wsparcia dla rolników w Unii Europejskiej. [W:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 111-126.
 25. Wilkin J. [2008]: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. M. Kłodziński (red.). IRWiR PAN, Warszawa, ss. 9-20.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu