BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności
Food Aid in the Context of Good Governance and Social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 90-100, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Bezpieczeństwo żywnościowe, Pomoc żywnościowa, Dobre rządzenie
Social Responsibility, Food security, Food aid, Good governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zwrócono uwagę na kwestię pomocy żywnościowej jako swego rodzaju sposób realizacji "good governance" i społecznej odpowiedzialności krajów bogatych względem krajów biednych. Opracowanie ma charakter przeglądowy. W pierwszej części przedstawiono niedożywienie jako problem globalny współczesnej gospodarki światowej. W drugiej części scharakteryzowano pomoc żywnościową z uwagi na formę jej dostarczania, sposób zakupu, czy głównych dostawców i odbiorców. W podsumowaniu podkreślono, że pomoc żywnościowa w warunkach nierozwiązanego problemu głodu systematycznie maleje, jej udzielanie jest determinowane czynnikami politycznymi i ekonomicznym, a jej ostateczny wpływ na sytuację żywnościową w krajach rozwijających się nie jest jednoznaczny. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the issue of food aid as a kind of implementation of good governance and social responsibility of rich countries towards poor countries. The study may be characterized as a review. In the first part, hunger as a global problem of the modern world economy is taken under consideration. In the second part, the food aid is characterized by taking into account the form of food delivery, methods of food purchase, main donators and beneficiaries. The author concludes by emphasizing that food aid due to the unsolved problem of hunger has been steadily decreasing, it is determined by political and economic factors, and its ultimate impact on the food situation in developing countries is not clear. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrett Ch.B., Maxwell D.G. [2004]: PL480 Food Aid: We Can Do Better. Choices. The magazine of food, farm and resource issues. American Agricultural Economics Association.
 2. Barrett Ch. B., Maxwell D. G. [2005]: Food Aid After Fifty Years. Recasting Its Role. Routledge, Londyn.
 3. Clements K., Mittal A., Mousseau F. [2008]: The Status of International Food Aid Negotiations: an Update to Food Aid or Food Sovereignty? Ending World Hunger in Our Time. The Oakland Institute, April.
 4. Dumping food Aid: Trade or aid? (subsidized) food aid in kind: what is in it for WTO. [2005]. ICCO Food trade and nutrition coalition, April.
 5. Food Aid Flows 2009. Report. [2010]. WFP. [Tryb dostępu:] http://www.wfp.org/content/food-aid-flows-2009-report. [Data odczytu: 20.07.2010].
 6. Gulbicka B. [2009]: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Program wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 7. Harvey P., Proudlock K., Clay E., Riley B., Jaspars S. [2010]: Food aid and food assistance in emergency and transitional contexts. A review of current thinking. Humanitarian Policy Group, Synthesis Paper, June.
 8. Ho M.D., Hanrahan Ch.E. [2010]: International Food Aid Programs: Background and Issues. Congressional Research Service. Report for Congress, February 3.
 9. Kowalczyk S. [2010]: Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. [W:] Agrobiznes w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. A. Grzelak, A. Sapa A. (red.). Zeszyty naukowe nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Małysz J. [2009]: Współczesny "problem żywnościowy". [W:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. S. Kowalczyk (red.). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Michna W. [1998]: Bezpieczeństwo żywnościowe. [W:] Encyklopedia Agrobiznesu. A. Woś (red.). Fundacja Innowacja, Warszawa.
 12. Mousseau F. [2005]: Food Aid or Food Sovereignity? Ending World Hunger in Our Time. The Oakland Institute, October.
 13. Sapa A. [2010]: Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, (w druku).
 14. The State of Food Insecurity in the World 2001. [2002]. FAO, Rzym.
 15. The State of Food Insecurity in the World 2006. Eradicating world hunger - taking stock ten years after the world Food Summit. [2006]. FAO, Rzym.
 16. The State of Food Insecurity in the World 2009. Economic crises - impacts and lessons learned. [2009]. FAO, Rzym.
 17. Tomczak F. [2005]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 18. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the Linkages. [2003]. FAO, Rzym.
 19. U.S. International Food Assistance Report 1999. [2000]. USAID, Waszyngton D.C..
 20. U.S. International Food Assistance Report 2008. [2009]. USAID, USDA, Waszyngton D.C.
 21. WFP. [2010a]. [Tryb dostępu:] http://www.wfp.org/hunger/faqs#bkHUNGER. [Data odczytu: 10.07.2010].
 22. WFP [2010b]. [Tryb dostępu:] http://www.wfp.org/fais/. [Data odczytu: 10.07.2010].
 23. White Paper on Food Aid Policy. [2006]. CARE USA, June 6.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu