BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Własność przemysłowa w sektorze rolno-spożywczym; wybrane zagadnienia prawne
Industrial Property in Agribusiness Sector; Selected Legal Issues
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 101-115, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Ochrona własności intelektualnej, Prawo własności intelektualnej, Patenty, Znaki towarowe, Wzornictwo przemysłowe, Regulacje prawne, Agrobiznes, Przemysł rolno-spożywczy, Dobre rządzenie, Sektor rolno-spożywczy
Intellectual property protection, Intellectual property law, Patent, Trademarks, Industrial design, Legal regulations, Agrobusiness, Agri-food industry, Good governance, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prawne poświęcone własności przemysłowej, w zakresie istotnym dla sektora rolno-spożywczego. Do szczególnie ważnych instytucji zaliczyć należy patent na wynalazek, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawo ochronne znaku towarowego. W podsumowaniu stwierdzono, że z jednej strony zauważyć można pozytywny wpływ "good governance", ujmowanego jako efektywne zarządzanie, na rozwój własności przemysłowej w branży rolno-spożywczej. Chodzi przede wszystkim o podejmowane przez organy administracji działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o własności intelektualnej, w tym szczególne przeznaczanie środków na finansowanie procedury udzielania ochrony oraz szkolenia, publikacje. Z drugiej strony zauważyć można stymulujące oddziaływanie własności przemysłowej na zarządzanie administracją publiczną, tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego oraz demokratyzacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present selected legal issues connected with industrial property with relation to the agri-food sector, in particular patents, trademark, protected geographical indication, protected designation of origin and others. In the end of this paper, the financial support for developing of industrial property is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczak A., Gędłek M. [2009a]: Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 2. Adamczak A., Gędłek M. [2009b]: Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 3. Bogdanienko J. [2008]: W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 4. Brzezińska A. [2010]: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej. [W:] Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. M. Załucki (red.). Difin, Warszawa.
 5. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013). [2006]. Dz. U. UE L 55, ss. 20-29.
 6. Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. [1998]. Dz. U. UE L 213, ss. 13-21.
 7. Jahns H. [2008]: Koncepcja realizacji zasady good governance w Polsce - refleksje do dyskusji. [Tryb dostępu:] http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Konferencja_poswiecona_wprowadzaniu_zasady_goodgovernance_w_Polsce2409.aspx?M=T. [Data odczytu: 04.10.2010].
 8. Kapała A. [2007]: Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym. Przegląd Prawa Rolnego nr 1, ss. 149-168.
 9. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r. [1967]. Dz. U. 1975 r. nr 9, poz. 49.
 10. Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. [1883]. Dz. U. z 1975 r. nr 9, poz. 51.
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [2010]. [Tryb dostępu:] www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: 20.07.2010].
 12. Nowicka A. [2005]: Wynalazek. [W:] Prawo własności przemysłowej. U. Romińska (red.). Difin, Warszawa.
 13. Nowińska E., Promińska U., du Vall M. [2008]: Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, Warszawa.
 14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Tryb dostępu:] www.parp.gov.pl. [Data odczytu: 15.07.2010].
 15. Portal Funduszy Europejskich. Poradnik beneficjenta. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/PoIg/Strony/5.4-Zarzadzanie-wlasnosciaintelektualna. aspx. [Data odczytu: 20.07.2010].
 16. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS/WTO) z 1994 r. [1994]. Dz. U. z 1995 r., Nr 98, poz. 483 i 484.
 17. Regionalny System Wspierania Innowacji. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.rswi-olsztyn.pl/index.php?pokaz=654&186=186&id_menu=186. [Data odczytu: 20.07.2010].
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych. [2008]. Dz. U. nr 9 z 2009 r., poz. 51.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych. [2009]. Dz.U. UE L 152, s. 1.
 20. Rozporządzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. [2009]. Dz. U. UE L 78, s. 1-42.
 21. Rozporządzenie Rady nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. [2006]. Dz. U. UE L 093, s. 12-25.
 22. Sankiewicz Sz. [2009]: Konkurencyjność unijnego przemysłu rolno-spożywczego. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 9, ss. 60-70.
 23. Szymanek T. [2008]: Prawo własności przemysłowej. EWSPiA, Warszawa.
 24. Urząd Patentowy RP. [Tryb dostępu:] www.uprp.gov.pl. [Data odczytu: 20.07.2010].
 25. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. z 2003). [2000]. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. [2004]. Dz. U. nr 10, poz. 68 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. [2006]. Dz. U. nr 208, poz. 1539.
 28. Vall du M. [2008]: Prawo patentowe. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 29. Więch A. [2007]: Własność intelektualna w jednostkach naukowych. Świat Nauki nr 11(130), ss. 25-30.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu