BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży
Consumers' Attitude Toward Selected Sales Promotion Tools
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 360-368, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Konsument, Sprzedaż, Aktywizacja sprzedaży
Consumer, Sale, Sales promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny postaw konsumentów wobec wybranych środków promocji sprzedaży. W tym celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród 210 klientów centrów handlowych Poznania. Badania wykazały, iż do najpopularniejszych form promocji należą te, które oparte są na natychmiastowych, zauważalnych korzyściach finansowych. Posiadanie karty stałego klienta czy uczestnictwo w degustacjach zajęły dalsze miejsca. Wielu klientów nie zna korzyści wynikających z posiadania kart stałego klienta, a jeżeli ją deklarują, to są one zwykle przeszacowane. W przypadku degustacji zauważono ponadto, iż istnieje związek pomiędzy czasem spędzanym na zakupach a postawą wobec tego środka promocji. Oczekiwana przez klientów obniżka cen jest różna w zależności od branży. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to evaluate consumers' attitude toward sales promotion tools. To analyze the problem the results of a research conducted on the sample of 210 consumers of shopping centers in Poznań are used. The research showed that the most popular tools are the ones based on immediate, visible financial benefits. Loyalty cards or testing are less important. Many consumers don't know benefits coming from loyalty cards, or if they know them, usually declare higher rebates than they really are. If we consider tasting, than we may notice that there is a relations between time spent on shopping and attitude towards this instrument of promotion. Another conclusion based on research is that price reduction expected by consumers is different depending on the category of products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler: Marketing. Wyd. Rebis, Warszawa 2005, s. 620.
  2. J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 202- 203.
  3. D.E. Schulz, W.A. Robinson, L.A. Petrison: Sales promotion essentials, The 10 Basic Sales Promotion Techniques... and How to Use Them. NTC Business Books, Lincolnwood 1998, s. 3-6.
  4. M. Sullivan, D. Adcock: Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 280-281.
  5. J. Cummin, R. Mullin: Promocja sprzedaŜy. Wyd. Helion, Gliwice 2005, s. 135.
  6. M. Stefańska: Zastosowanie instrumentów marketingu-mix w procesie pozycjonowania sklepów. [W:] Rola handlu w kształtowaniu wartości dla klienta. Red. J. Szumilak. Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 186-187.
  7. W.R. Dillon, T.J. Madden, N.H. Firtle: Marketing Research and Marketing Environment. IRWIN 1994, s. 295-298.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu