BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki determinujące wybór środków masowego przekazu przez klientów
actors Determining Customers' Choice of Mass Media
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 386-395, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marketing masowy, Klient, Media
Mass marketing, Customer, Media
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na wybór środków masowego przekazu przez klientów. Na wstępie autor opisuje elementy określające wielkość rynku medialnego, przedstawia podstawowe i dodatkowe środki masowego przekazu oraz kryteria ich wyboru przez klientów. Autor prezentuje również wyniki badań własnych dotyczących zachowań czytelników - częstotliwości zakupu prasy oraz kryteria jej wyboru. W artykule zaprezentowano czynniki określające potrzeby i oczekiwania tej grupy klientów, wśród których należy wskazać motywy zakupu oraz treści poszukiwane w prasie. W zakończeniu autor przedstawia poziom i styl życia jako elementy wpływające na konsumpcję środków masowego przekazu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the factors influencing the choice of mass media by customers. At the beginning there are described elements determining the size of mass media market, basic and supplement mass media and criteria of their choice by customers. The author also presents the results of the own research concerning the readers behaviors - the frequency of press purchasing and choice criteria. The paper presents factors determining the needs and expectations of this group of customers, among them motives for purchase and content sought in the press should be shown. In the conclusion the author introduces standard of living and lifestyle as the elements influencing consumption of mass media. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Żabiński: Konsument na rynku prasowym. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2005, s. 126.
  2. G. Światowy: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006, s. 58.
  3. Cz. Bywalec, L. Rudnicki: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu