BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołhasz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
Ambient Advertisement - a New Form of Enterprises Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 422-428, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Reklama, Komunikowanie marketingowe
Advertising, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwując obecną komunikację przedsiębiorstw z rynkiem, można zauważyć wiele przykładów nowatorskich pomysłów w tej dziedzinie m.in. dynamicznie rozwijająca się również w Polsce reklama teserowa, ambient reklama, ambush marketing, buzzmarketing, guerilla marketing, viral marketing i advergaming itp. Jednym z pierwszych sposobów niestandardowego oddziaływania na klienta była reklama teserowa, która jak się wydaje, dała początek innym nowatorskim pomysłom. Obecnie najbardziej "widoczną" i kontrowersyjną jest tzw. reklama ambientowa wykorzystująca media, która jednak nie kojarzyły się z reklamą. Jest to inaczej reklama w otoczeniu, nazywana również reklamą na elementach otoczenia. To stosunkowo nowy rodzaj reklamy zewnętrznej. Pojęcie to nie zostało dotychczas w pełni zdefiniowane. Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie wieloaspektowej złożoności tej formy komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

When observing nowadays the communication between enterprises and market, many examples of the fresh ideas in the matter can be found, among others dynamically developing also in Poland teaser advertising, ambient advertising, ambush marketing, buzzmarketing, guerilla marketing, viral marketing and advergaming, etc. One of the first extraordinary influences on clients was teaser advertising, which seams to have given the brand new start to some other new ideas. As for today the most "visible" and controversial is so called ambient advertising, which uses media never seen as related to advertisement till now. The ambient advertising is advertisement in the surrounding, - in others words advertisement based on the elements of surrounding. This is a relatively new kind of external advertisement. The ambient advertising has not been fully defined yet. The objective of this paper is indicating the varies aspects and combinations of this form of marketing communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Luxton, M. Drummond: What is this thing called "Ambient Advertising"? Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge, ANZMAC 2000, s. 735.
  2. J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE Warszawa 2002, s. 129.
  3. D. Rzeszutek: Nadchodzą złote czasy ambient mediów. "MpK-T", nr 149, 18 października 2006, http://www.marketingnews. pl/theme.php?art=484.
  4. T. Henryszek, M. Strużycki: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa 2007, s. 126-128.
  5. J. Paluchowski: Reklama ambientowa laboratorium kreatywności. "Marketing i Rynek" 2005, nr 8.
  6. B. Goczał: Obawy na wyrost? "Marketing&Media" 2009, nr 18, s. 8-11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu