BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym
Internet as a Modern Medium On Contemporary Tourist Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 567-573, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Turystyka
Internet, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnych czasach media odgrywają istotną rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Nie bez znaczenia nazywane są one czwartą władzą. Siła ich oddziaływania, a zwłaszcza Internetu, jest bardzo duża. Celem artykułu jest pokazanie roli Internetu na współczesnym rynku turystycznym. Medium to jest użyteczne zarówno dla podmiotów popytu, jak i podaży, a wszelkie zmiany w postępie techniczno-technologicznym sprawiają, że jego przydatność niemalże z dnia na dzień jest coraz większa, ujawniając przy tym coraz to nowe możliwości. W artykule przedstawiono wykorzystanie Internetu w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych (strona popytowa) oraz w funkcjonowaniu podmiotów podaży turystycznej: obszaru, biur podróży i innych usługodawców, jak np. hotele. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the media play an essential role in the socio-economic life. There is a reason why they are called the fourth power. Media have a great influence on social relations, with the biggest function of Internet. This paper aims at identifying the position of Internet on contemporary tourist market. This medium is useful for entities from both the supply and the demand side, while every change in technological development makes the usefulness better almost every day, exposing new possibilities. The paper presents the usefulness of internet in the process of satisfying tourist needs (the demand side) and in activities of entities from supply side: destinations, travel agencies and other service providers, such as hotels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I.H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 244.
  2. K. Krzysztofek: Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty. Global Media Journal-Polish Edition, 2006 No. 1, www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Krzysztofek-status%20mediow%20cyfrowych.pdf (maj 2008).
  3. A. Niemczyk, R. Seweryn: Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa). [W:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 246-252.
  4. A. Niemczyk, R. Seweryn: Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie). [W:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Red. S. Bosiacki. AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 135.
  5. B.F. Kubiak: Internetowe biura podróży w rozwoju turystyki. [W]: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 14-15 września 2006, WSTiH w Gdańsku s. 246.
  6. A. Bokrzański, W. Deluga: Współczesne technologie informatyczne w zarządzaniu turystyki. [W:] Turystyka we współczesnej gospodarce. Red. W. Deluga. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 356-357; 362-363.
  7. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz i B. Gryszkiewicz: Komunikacja marketingowa w turystyce. Wydawnictwo Naukowe 'Śląsk" Sp. z o. o. , Katowice 2007, s. 189.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu