BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Informacja jako podstawa komunikacji między organami samorządowymi w świetle badań
Information as the Base of Communication Between Local Government Authorities According to the Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 615-623, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Informacja, Samorząd terytorialny, Badania ankietowe
Information, Local government, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia część wyników badań nad znaczeniem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano: znaczenie informacji dla organów jednostki samorządu terytorialnego, preferencje interesariuszy w zakresie informacji o danej jednostce samorządu terytorialnego. W podsumowaniu, autorka sformułowała wnioski dotyczące zmian w systemie informacyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents partial results of research on the meaning of information in the territorial government units. The paper presents: - the meaning of information for territorial government bodies, - preferences of stakeholders within the range the information of certain local government unit. In the end, the author formulates conclusions concerning changes in the information system in Polish local government units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. G. Rosa: Informacja jako czynniki rozwoju marketingu partnerskiego w usługach transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 528, Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 209.
 2. V.A. Zeithaml, M.J. Bitner: Service marketing. Integrating customer fokus cross the firm. Irwin Mc Graw-Hill, New York 2000.
 3. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B.Filipiak. Difin, Warszawa 2009, s. 30-32.
 4. J.M. Samuelson, F.M. Wilkes, R.E. Brayshaw: Management if Company Finance. Chapman and Hall, London 1993, s. 2.
 5. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Red. M. Walczak. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 47.
 6. H. Miller: The Multiple Dimensions of Information Quality. "Information Systems Management"1996, Vol. 13, No 2;
 7. S. Alter: Information Systems: Foundation of E-Business. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002, s. 162.
 8. T. Lucey: Management Information Systems. DP Publications Ltd., London 1995, s. 20.
 9. T.Wojtania: Podstawy rachunkowości budżetowej. FRR, Warszawa 1999, s. 14-16
 10. Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości. Red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 29-32
 11. P. Szczypa: Zasady rachunkowości. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 16-17.
 12. M. Marcinkowska: Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. "Rachunkowość Bankowa" 2005 nr 3 (4).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu