BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Soprych Aneta (Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Policach)
Title
Wybrane aspekty kreowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Police)
Selected Aspects of Creating Local Governments' Image (Based on Police Municipality)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 639-647
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Wizerunek miasta, Samorząd terytorialny
City image, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wśród narzędzi marketingowych adaptowanych do potrzeb lokalnych, wizerunek (suma opinii o gminie) ma decydujące znaczenie. Jest on bowiem jedną z podstawowych determinant podejmowania decyzji przez mieszkańców i przedsiębiorców. Na skuteczne kształtowanie wizerunku można wpływać przy pomocy instrumentów marketingowych, zwłaszcza z zakresu promocji. Działania promocyjne w tym ujęciu nie zastępują programów rozwoju, strategii gospodarczych czy też opracowanych polityk wykorzystania zachęt ekonomicznych, lecz wręcz przeciwnie, bazują na efektach tych programów. Działania promocyjne polegają na systematycznym kształtowaniu wizerunku gminy jako miejsca najbardziej korzystnego dla działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Positive image of a local community is one of the most important marketing tools for local authorities. It is one of the factors which determine decision making processes in businesses as well as choices of consumers. They can be influenced by numerous marketing instruments, especially promotion. These tools include various forms of advertising which do not substitute development programs, economical strategies or elaborated policies - on the contrary they are based on the results of these programs. The promotion activities mean systematic creation of municipality image as a best place for economic activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Rosa: Marketing regionalny w budowaniu wizerunku samorządu w integrującej się Europie. [W:] Polska samorządność w integrującej się Europie. Materiały konferencyjne I-go Forum Samorządowego. Szczecin 19-20 kwietnia 2004, s. 425.
  2. Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 225.
  3. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 23.
  4. Ekonomika i zarządzanie miastem. Red R. Brol. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 239.
  5. G. Rosa: Marketing społeczny w kształtowaniu wizerunku samorządów lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 10, Szczecin 2006, s. 249.
  6. E. Glińska, S. Gromadzki: Instrumenty kształtowania wizerunku gminy na przykładzie Miasta Zambrów i gminy wiejskiej Mały Płock. [W:] Marketing przyszłości. Trendy - strategie - instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 521.
  7. A. Smalec: Marketing jako narzędzie pomocne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej gminy. [W:] Polska samorządność w integrującej się Europie. Materiały konferencyjne I-go Forum Samorządowego. Szczecin 19-20 kwietnia 2004, s. 444.
  8. O. Wacławik: Gmina Police zaprasza. Przewodnik. http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=306.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu