BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)
The Importance of Internet in Marketing Communication of A Territorial Unit (on the Example of Podkarpackie Voivodeship Municipalities)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 648-655, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Internet, Komunikowanie marketingowe, Samorząd terytorialny
Internet, Marketing communication, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zakres i możliwości wykorzystania Internetu w procesie komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami i innymi rynkami docelowymi. Na tle rozważań teoretycznych, wskazujących na wzrastającą rolę Internetu w promowaniu jednostek terytorialnych, zaprezentowano skalę problemu w gminach woj. podkarpackiego. Ogólnie poziom wykorzystania Internetu przez podkarpackie gminy jest dobry. Badania ankietowe przeprowadzone wśród 300 mieszkańców Podkarpacia wskazują, że prawie połowa respondentów korzystała ze strony internetowej swojej gminy, głównie w celach pozyskania informacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are presented range and possibilities of the internet usage in the process Of communication of local authorities with the citizens and other target markets. On the Background of theoretical considerations pointing out increasing importance of the internet In promotion of territorial units, there is presented range and scale of a problem in podkarpackie Voivodeship municipalities. Generally the level of internet usage by the municipalities Is satisfying. The survey research conducted among 300 respondents from podkarpacie Voivodeship proved that almost half of them make use of their commune's website, mainly to get Some information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 144.
  2. B. Barczak: Marketing w zarządzaniu gminą. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 45.
  3. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 55.
  4. S. Makarski, W. Kuźniar: Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 163-165.
  5. K. Głomb: Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Rzeszów 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu