BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
System całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym
Corporate Identity System in Territorial Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 666-672, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marketing terytorialny, Budowanie marki, Samorząd terytorialny
Territorial marketing, Brand building, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza kwestie związane z systemem całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym. Przedstawione zostały także wybrane teoretyczne zagadnienia odnoszące się do kreowania wizerunku jednostki terytorialnej. W dalszej części opisany został proces budowy całościowej identyfikacji jako ważny aspekt w promocji miast i regionów. Podkreślono ważną rolę władz lokalnych i innych środowisk w budowaniu spójnej strategii promocyjnej. W ramach podsumowania podkreślono rolę formuły identyfikacja - integracja - działanie w implementacji założeń całościowej identyfikacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents concepts related to corporate identity in territorial marketing. There are also covered chosen theoretical aspects of territorial unit's image creation. Further, there is described corporate identity building process as an important aspect in towns and regions' promotion. The important role of local authorities and other environments in coherent promotion strategy building is emphasized. In the summary the role of identification - integration - action formula in implementation of corporate identity principles has been emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 1996, s. 131.
  2. M. Zboralski: Nazwy firm i produktów. PWE, Warszawa 2000, s. 272.
  3. A. Kornak: Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wyd. Comer, Toruń: 1997, s. 166.
  4. A. Szromnik: Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 36.
  5. S. Kaczmarczyk: System całościowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 68.
  6. A. Szromnik: Marketing terytorialny jako proces kształtowania i oferowania wartości dla klientów miast i regionów. "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2, s. 117.
  7. A. Gołębicka, M. Musioł: Miasto jako marka. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 1, s. 67.
  8. T. Domański: Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 130 - 131.
  9. M. Puzio, M. Skotarczyk: Całościowa identyfikacja w strategii firmy. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 1, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu