BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Wachowicz Piotr (Dyrektor Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Szczecinie)
Title
Kreowanie, wdrażanie i komunikacja marki regionu na przykładzie miasta Szczecina
Region's Brand Creation, Implementation and Communication on the Example of Szczecin City
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 673-682, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Marka, Wizerunek miasta
Brand, City image
Note
streszcz., summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Można zauważyć, że obecnie jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej podejmują działania w celu wykreowania marki danego miasta/regionu. Jest to istotny element wyróżnienia wśród innych regionów. W artykule przybliżono proces kreacji marki oraz jej wdrażania, podkreślając rolę komunikacji, dla miasta Szczecina. Należy pamiętać o tym, że jest to proces wieloetapowy i na każdym etapie bardzo istotna jest komunikacja. Nie jest bowiem możliwe wdrożenie marki bez akceptacji otoczenia, jej odbiorców. (abstrakt oryginalny)

It can be notice that nowadays units of local government more and more often take actions in order to create a brand of a certain city/region. It is an important element of differentiation from other regions. The paper presents the brand creation and implementation process, with special emphasis put on the role of communication for Szczecin city. It should be kept in mind that it is a multistage process and communication is crucial at each stage, since it is not possible to implement a brand without the acceptance of environment, receivers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Rydel: Zarządzanie marką. [W:] Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 41.
  2. K.L. Keller: Building Customer - Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands. "Marketing Management" 2001, Vol. 10, No. 2, s. 15-19.
  3. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 411.
  4. J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu