BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg
Promotion as an Element of Territorial Marketing on the Example of Tarnobrzeg City
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 683-691, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Promocja miasta, Marketing terytorialny
City promotion, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Country
Tarnobrzeg
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu działań promocyjnych realizowanych przez jednostkę terytorialną mających oddziaływać na rozwój miasta Tarnobrzeg. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzegu. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, że koncepcja zarządzania jednostkami osadniczymi musi uwzględniać działania promocyjne, które pozwalają na osiąganie zamierzonych celów strategicznych. Na badanym obszarze, w opinii respondentów tego typu działania realizowane przez władze lokalne są jednak niewystarczające. (abstrakt oryginalny)

The paper takes an attempt of presenting impact of promotion activities realized by territorial unit aimed at influencing the development of Tarnobrzeg city. These issues were enriched in results of survey research conducted among Tarnobrzeg inhabitants. The conducted theoretical and empirical analysis enables to state that a concept of territorial unit management must take into consideration promotion activities, which facilitate achievement of intended strategic goals. On the studied area, in respondents' opinion, such activities realized by local authorities are insufficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 16 - 17.
  2. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 46.
  3. M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 151.
  4. Marketing w rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 406.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu