BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Piotr (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej)
Title
Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego: wizje i scenariusze, szanse i zagrożenia
System Analysis of Information Society Development: Visions and Scenarios, Opportunities and Threats
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 177-194, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Keyword
Cyberterroryzm, Analiza systemowa, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój społeczny
Cyberterrorism, Systemic analysis, Information society, Social development
Note
summ.
Abstract
Internet pojawił się ok. 1990 r. i znajduje się w określonej fazie rozwoju. Ogranicza to możliwości racjonalnego przewidywania dalszych kierunków jego rozwoju i zakresu zastosowań gospodarczych, a także ewaluację społecznych jego skutków. Nie ulega natomiast wątpliwości, że: "Jednym pewnym źródłem przewag konkurencyjnych jest wiedza. Kiedy zmieniają się rynki, eksplodują nowe technologie, mnożą się konkurenci, a produkty starzeją się prawie w ciągu nocy, przedsiębiorstwami mającymi sukcesy są te, które konsekwentnie tworzą nową wiedzę, rozpowszechniają ją szeroko w całej organizacji i szybko przekształcają w nowe technologie i produkty. Takie działania określa się jako "przedsiębiorstwo kreowane przez wiedzę, którego jednym biznesem są systematyczne innowacje".(fragment tekstu)

The general model of development of information society in report was introduced. The scenarios of development were introduced, using the main paradigms of thinking about future. It the analysis for every with scenarios of development was executed of chances and threats . It the technological conditions of civilization development were have talked over was in local scale and global. It the specification of informative threats was executed was, from special regard the phenomenon of cyberterrorism. The results of investigations of social perception development of information society were introduced was moreover.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bierówka J., (2007): Zasada wzajemności w wyłaniającym się społeczeństwie informacyjnym, UJ, Kraków.
 2. Castells M., (2007): Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 3. Goban - Klas T., Sienkiewicz P., (1999): Społeczeństwo informacyjne, szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków.
 4. http://di.com.pl/news/12634,0.html.
 5. http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/graphics/contents/i4_st4_pol.gifPostr zeganie.
 6. Morbitzer J., Świat wartości w Internecie. [w:] http://www.wsp.krakow.pl/- konspekt/18/wartosci.html.
 7. Porębski L., (2001): Elektroniczne oblicze polityki. AGH, Kraków.
 8. Sienkiewicz P. (2008): Strategie rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego. BOS 2008, IBS PAN Warszawa.
 9. Sienkiewicz P., (1995): Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego. AON, Warszawa.
 10. Sienkiewicz P., (2008): Prognozowanie rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, Szczecin.
 11. Sienkiewicz P., Świeboda H.: Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa w społeczeństwie ryzyka. [w:] Edukacja XXI wieku, Poznań 2007.
 12. Sienkiewicz P.: Wolność i bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Uniwersytet Szczeciński, 2009.
 13. Świeboda H., Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa narodowego. Rozprawa doktorska, AON 2009.
 14. Świeboda H.: Bezpieczeństwo informacyjne jako czynnik jakości życia, ZN AON nr 3(68) 2008.
 15. Virilio Paul: Bomba informacyjna, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 16. Wallerstein I., (2007): Analiza systemów światów. Dialog, Warszawa.
 17. Zacher L. (2007): Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Zacher L., (2006): Gry o przyszłe światy. PAN, Warszawa.
 19. Zagrożenia dla Twojej prywatności w sieci [dostęp on line 20.03.2009] tp.pl/prt/pl/tpcert/bezpieczenstwo/zagrozenia/prywatnosc/prywatnosc_ogolne.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu