BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lubowiedzka Marta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Human Capital in Modern Economy - Importance, Methods of Measurement and Investments
Kapitał ludzki we współczesnej gospodarce - znaczenie, metody pomiaru i inwestycje
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 1-14, rys., bibliogr. s. 13-14
Keyword
Finansowanie oświaty, Metody pomiarowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał ludzki
Financing of education system, Measuring methods, Knowledge-based economy, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego w gospodarce, zwrócenie uwagi na mnogość wyznaczników tego czynnika oraz na inwestycje w kapitał ludzki. Do realizacji zamierzonych celów wykorzystano statystyki i opracowania organizacji międzynarodowych, dane z roczników statystycznych GUS, publikacje naukowe oraz korzystano ze stron internetowych. Obserwuje się istotne różnice między krajami w zakresie środków przeznaczanych na finansowanie działań związanych z poprawą jakości kapitału ludzkiego. Najczęściej mówi się tu o inwestycjach w edukację i w sferę badawczo-rozwojową. Polska w przeliczeniu na 1 studenta wydaje 5,5 tys. USD rocznie, co plasuje ją na ostatnim miejscu wśród 24 badanych krajów OECD. Dostępność studiów w Polsce jest największa, natomiast przydatność ich do znalezienia pracy - najmniejsza. Wydatki na B + R stanowią ok. 0,56% PKB, są jednymi z najniższych w krajach UE. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at presenting human capital in the economy, drawing attention to the multitude of determinants of that factor and the investments in human capital. To achieve the intended objectives the statistics and studies by international organizations, data from the statistical yearbooks of the CSO, scientific publications and websites were used. Significant differences between countries in the funds allocated to financing the activities involved in human capital improvement are observed. In most cases investments in education and in research and development is mentioned. Poland spends USD 5.500 per year per 1 student, which ranks it in the last position among 24 OECD countries covered by the study. Availability of studies in Poland is the highest, although usefulness of studies for finding a job is the lowest. The expenditures on R&D activities represent ca. 0.56% of the GDP and they are among the lowest in the EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BUDZYŃSKA M. 2005. Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej Stan debaty. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pp. 122-145.
 2. Czerniak J. 2006. Efektywność nakładów publicznych na badania i rozwój. Sectio h Ooeconomia. UMCS VOL.XL, 3(40): 47-60.
 3. Europa. http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/rd/rd_frascati_manual_2002.pdf
 4. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/page/pgp_prd_cat_prerel/pge_cat_prerel_ year_2008/pge_cat_prerel_year_2008_month_03/9-10032008-en-bp.PDF
 5. Gospodarka oparta na wiedzy. 2007. Red. W. WELFE. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nauka_technika_ 2006.pdf
 7. Janasz W. 2004. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. In: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Difin, Warszawa, pp. 138_169.
 8. Jasiński A. H. 2006. Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 9. Jones C. I., Williams J. C. 1999. Too Much of a Good Thing? The Economics of Investment in R&D, Working Paper 7283. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, VIII: 21.
 10. Klincewicz K. 2005. Rządowa polityka naukowo-technologiczna i jej konsekwencje dla polskiej gospodarki. Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania UW, 4: 187-207.
 11. Kula M., Rożek T. 2008. Polska wydaje na studentów dwa razy mniej niż Europa. http://www.polskatimes.pl/fakty/edukacja/44264,polska-wydaje-na-studentow-dwa-razy-mniej- niz-europa,id,t.html (30.08.2009).
 12. Le T.,Gibson J., Oxely L. 2003. Cost- and Income-Based Measures of Human Capital. Journal of Economic Surveys, 17(3): 271_307.
 13. Lach S. 2000. Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D? Evidence from Israel Working Paper 7943. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, X:3.
 14. Mazurek M. 2007. Kapitał ludzki _ wiedza ucieleśniona. http://ekonomia.opoka.org.pl/aktual- nosci/gospodarka/368.1,Kapital_ludzki_wiedza_ucielesniona.html (30.07.2009).
 15. Młodawska J. 2001. Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950_2000. Analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki i intelektualny. 2005. Część 1. Ed. M.G. Woźniak. Mitel, Rzeszów.
 17. Nauka i Technika w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
 18. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008.http://www.oecd.org/dataoecd/20/11/41553345.pdf
 19. OECD Education. 2008.http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_37455,00.html
 20. OECD. 2008.Organisation for Economic Co-operation and Development.http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_37455,00.html
 21. Okoń-Horodyńska E. 2004.Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce a Strategia Lizbońska.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/23/2004:141-163.
 22. Przybyszewski R. 2007.Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy.Difin, Warszawa.
 23. Rybiński K. 2006.Jak wykorzystać globalizację dla poprawy poziomu życia Polaków? Przemówienie na IV Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, 13 października 2006.http://www.nbp.gov.pl/publikacje/wykłady/pfsk/rybiński.pdf
 24. Stoneman P. 2003.Government spending on Research and Development in the UK.The Economic of Public Spending. Red D. Miles. Oxford University Press.
 25. Tomtas-Anders A. 2007.Stan nauki i techniki w Polsce a możliwości wykorzystania funduszy europejskich.Przegląd Zachodni, 2: 107- 135.
 26. Welfe W. 2000.Empiryczne modele wzrostu gospodarczego.Ekonomista, 4.
 27. Wikipedia. Wolna encyklopedia.http://pl.wikipedia.org/wiki/Analfabetyzm-funkcjonalny
 28. Woźniak M. G. 2004.Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 29. Zienkowski L. 2003.Wiedza a wzrost gospodarczy.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu