BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heller Janusz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Investments as a Regional Policy Instrument
Inwestycje jako instrument polityki regionalnej
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 15-27, tab., bibliogr. s. 27
Keyword
Polityka regionalna, Inwestycje, Atrakcyjność regionu
Regional policy, Investment, Regions attractiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena międzywojewódzkich dysproporcji w pozyskiwaniu inwestycji. Podstawą tej oceny była analiza skali napływu nakładów inwestycyjnych do województw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2002-2006. W badaniach przyjęto hipotezę, że województwa o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego są bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom rozwoju gospodarczego województw miał wpływ na skalę pozyskiwanych inwestycji ogółem. W ten sposób pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Inwestycje publiczne - podobnie jak prywatne - były w znacznym stopniu lokalizowane na podstawie kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej, które są efektem poziomu rozwoju gospodarczego województw. Ocena wykazała, że podział inwestycji publicznych zmniejsza istniejące dysproporcje między grupami województw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Inwestycje prywatne przy liberalnych kryteriach alokacji również nie pogłębiają istniejących dysproporcji międzyregionalnych, lecz łagodzą je w stopniu zbliżonym do inwestycji publicznych. Jedynie grupa województw najsłabiej rozwiniętych gospodarczo (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) charakteryzowała się wolniejszym tempem wzrostu nakładów inwestycyjnych sektora prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate disparities between provinces in investment acquisition. The evaluation was based on an analysis of investment outlay inflow to provinces with varied economic development level in the years 2002-2006. According to the hypothesis adopted in the study, provinces at a higher level of economic development are more attractive to investors. The analysis shows that the level of a province economic development affected the amount of total investment acquired. Therefore, the study hypothesis has been corroborated. Public, as well as private, investment was largely localised based on the attractiveness criteria which were in turn founded on the province's economic development level. According to the evaluation, distribution of investments reduced the existing disparities between groups of provinces with different levels of economic development. Private investment, in turn, with liberal criteria of allocation do not deepen the existing inter-regional disparities, but they alleviate them to a similar degree as public investments. Only in the group of investments with the lowest level of economic development (the provinces of Lublin, Podkarpacie, Podlasie, Świetokrzyskie and Warmia and Mazury) was the private investment growth rate lower. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. 2007. Ed. T. Kalinowski. http://www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/Atrakcyjnosc.
 2. Bank Danych Regionalnych GUS. Warszawa www.stat.gov.pl.
 3. Guzik B. 2008. Atrakcyjność inwestycyjna województw. Gospodarka Narodowa, 3: 39-64. SGH Warszawa.
 4. Heller J., Szczepaniak A. 2008. Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 2: 112-123. UW, Warszawa
 5. Heller J., Warżała R. 2005. Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich, inwestycji zagranicznych do Polski, Ekonomista, 6: 785-799.
 6. Jajuga K. 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warsyawa.
 7. Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, Kraków.
 8. Produkt Krajowy Brutto, Rachunki Regionalne w 2005 r. 2007. Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
 9. Waldziński D. 2005. Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu. Wyd. UWM, Olsztyn.
 10. Wasilewski A. 2005. Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Studia i Monografie, 129, IERiGŻ-PIB.
 11. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2007. GUS. Warszawa WWW.stat.gov.pl.
 12. Zeliaś A. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu