BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Lesław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Rutkowska-Ziarko Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
The Analysis of a Total and Systematic Risk in the Context of a Downside Risk Based on the Example of Capital Investments at Warsaw Stock Exchange
Analiza ryzyka całkowitego i systematycznego w ujęciu dolnostronnym inwestycji kapitałowych w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 28-38, tab., bibliogr. s. 38
Keyword
Ryzyko inwestycyjne, Akcje, Spółki kapitałowe, Inwestycje kapitałowe
Investment risk, Shares, Capital company, Capital investments
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Głównym przedmiotem badań były inwestycje w duże, średnie i małe spółki notowane na GPW w Warszawie, w aspekcie ryzyka dolnostronnego. Dla analizowanych spółek wyznaczono, oprócz wariancji i klasycznych współczynników beta, ich dolnostronne odpowiedniki, tzn. semiwariancję i semibety. Wykazano, że spółki o różnej wielkości charakteryzują się odmiennym poziomem ryzyka całkowitego i systematycznego. Ponadto semibety, będące miarami dolnostronnego ryzyka systematycznego, są znacznie silniej skorelowane z osiąganymi rentownościami niż ich klasyczne odpowiedniki. (abstrakt oryginalny)

Investments in large, medium and small companies listed at Warsaw Stock Exchange in the aspect of the downside risk were the major subject of the studies. For the analyzed companies, in addition to the variances and classic beta coefficients their downside equivalents, i.e. semivariances and semi-betas were determined. It was shown that companies of different size are characterized by the different levels of total and systematic risk. Additionally, semi-betas, being the measures of the downside systematic risk, are much stronger correlated with the profitability achieved than their classical equivalents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bawa V.S. 1975. Optimal rules for ordering uncertain prospects. Journal of Financial Economics, 2(1): 95-121.
 2. Bawa V.S., Lindenberg E.B. 1977. Capital Market Equilibrium in Mean-Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 5: 89-200.
 3. Estrada J. 2007. Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics & Finance, 16: 169-185.
 4. Fishburn P. 1977. Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns. The American Economic Review, March, pp. 116-126.
 5. Galagedera U.A., Brooks R.D. 2007. Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? Evidence in emerging market data. Journal of Multinational Financial Management, 17: 214-230.
 6. Hogan W., Warren J. 1972, Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model. Journal of Finance and Quantitative Analysis, September.
 7. Kaplanski G. 2004. Traditional beta, downside beta and market risk premiums. The Quarterly Review of Economics and Finance, 44, 636-653.
 8. Markowitz H. 1952. Portfolio selection. J. Finance, 7: 77-91.
 9. Markowitz H. 1959. Portfolio selection: efficient diversification of investments. John Wiley and Sons, New York.
 10. Price K., Price B., Nantell T.J. 1982. Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results. The Journal of Finance, XXXVII, 3: 843-855.
 11. Rutkowska-Ziarko A., Markowski L. 2009. Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta do oceny ryzyka na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, 60: 411-418.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu