BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hirsz Kazimierz (Poczta Polska)
Title
Usługi pocztowe w erze społeczeństwa informacyjnego
Postal Services in the Age of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 401-411, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Keyword
Usługi pocztowe, Społeczeństwo informacyjne
Postal services, Information society
Note
streszcz., summ.
Company
Poczta Polska
Abstract
W XXI wieku Polska staje przed ogromem wyzwań natury społecznej i technologicznej. W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyjne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Kluczowym zadaniem dla Polski jest włączenie się w proces budowy ery informacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego, stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału intelektualnego i gospodarczego. Zadania te dotyczą również rynku usług pocztowych. Poprzez oferowanie nowych usług zarówno tych o charakterze powszechnym jak i umownym opartych w znacznej części na procesach teleinformatycznych, rynek usług pocztowych stanie się kolejnym istotnym elementem ery społeczeństwa informacyjnego. (fragment tekstu)

This article shows the essence and functions of information society. The internet acces grows up strongly in Poland. The internet has big influence on the postal market. We can observe creating new products on this market, for example:  e- letter,  e- postal order,  e- direct mail. This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advantage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for customers and postal operators. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bliźnik G., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Podpis elektroniczny-sposób działania, zastosowanie i korzyści. Praca zbiorowa, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
  4. Stolarczyk A., Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2006.
  5. Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu