BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzebieniak Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Reinsurance Management in Insurance Companies in Case of General Third Party Insurance
Zarządzanie reasekuracją w zakładach ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 39-49, rys., tab., bibliogr. s. 49
Keyword
Reasekuracja, Odpowiedzialność cywilna, Ubezpieczenia, Ryzyko
Reinsurance, Civil liability, Insurances, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań jest ocena sposobu zarządzania reasekuracją w zakładach ubezpieczeń działających na rynku polskim w latach 2004-2008. Podstawą oceny jest ustalenie rodzaju reasekuracji stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w każdej z osiemnastu grup działu II ubezpieczeń (według ustawy o działalności ubezpieczeniowej), w tym również w omawianej grupie trzynastej, czyli w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnej, nie ujętych w grupach od dziesiątej do dwunastej. Każdy rodzaj reasekuracji inaczej określa sposób podziału ryzyka, a tym samym sposób odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (cedenta) i reasekuratora w przypadku wystąpienia szkody u ubezpieczonego. Sposób reasekuracji oraz zakres szkody wpływa też na wielkość prowizji reasekuracyjnej i udział w zyskach reasekuratorów, jakie zakłady ubezpieczeń uzyskują od reasekuratorów. Wartości tych wielkości finansowych mają bardzo duży wpływ na wyniki działalności zakładów ubezpieczeń w zakresie m.in. uzyskiwanego salda operacji reasekuracyjnych, które w dłuższym czasie powinno oscylować wokół zera. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the methods of reinsurance management in insurance companies operating in the Polish market during the years 2004-2008. Determination of reinsurance applied by insurance companies in each of the eighteen groups of section II insurance types (according to the Act on insurance activities), including also the discussed group thirteen, i.e. in general third party insurance nit included in groups from nine through twelve was the base for the assessment. Each reinsurance type defines the risk sharing, that is the liability of the insurance company (the assignor) and reinsurer in case of insurance damage, in a different way. The reinsurance method and the scope of damage also influence the reinsurer's commission and the share in profits of the reinsurers that insurance companies receive from the reinsurers. The values of those financial parameters have a very large influence on the operational results of insurance companies as concerns the balance or reinsurance operations, which should oscillate around zero in a longer time perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciuman K. 2007. Reasekuracja jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. WAE w Krakowie. Kraków.
  2. Darul K. 1994. Reasekuracja. PW LAM, Warszawa.
  3. Dudkowiak Z. 1994. Reasekuracja, jej formy i funkcje. In: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Ed. A. Wąsiewicz. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz.
  4. Kowalewski E. 2006. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń.
  5. Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń. 2001. PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa.
  6. Podstawy ubezpieczeń. Tom I. Mechanizmy i funkcje. 2000. Ed. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa.
  7. Podstawy ubezpieczeń. Tom II. produkty. Ed. J. Monkiewicz. 2002. Poltext. Warszawa.
  8. Act of the 22nd of May 2003 on insurance activities, Dz. U. of 2003, No. 124, item 1151 (schedule to the Act - Division of risk according to sections, groups and types of insurances).
  9. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. 1969. Brussels.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu