BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stempel Ryszard (University of Warmia and Mazury)
Title
Agricultural Insurances in the Macroregion of Northern Poland
Ubezpieczenia rolne w makroregionie północnej Polski
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 50-65, rys., tab., bibliogr. s. 65
Keyword
Ubezpieczenia rolnicze, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ubezpieczenia dobrowolne, Ubezpieczenia obowiązkowe
Agriculture insurance, Individual arable farms, Voluntary insurance, Compulsory insurance
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Północna
Northern Poland
Abstract
Celem badań była diagnoza stanu ubezpieczeń rolnych w gospodarstwach indywidualnych północnej Polski. Gospodarstwa do badań wybrano systemem losowo-warstwowym. Dla poziomu ufności 0,95 minimalna liczba gospodarstw do badań wyniosła 384. Zankietowano 420 gospodarstw rolników indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha. Z badań wynika, że 90% gospodarstw wykupywało obowiązkowe ubezpieczenia rolne. Przeciętny roczny koszt ubezpieczenia upraw w gospodarstwie wynosił ponad 300 zł, budynków rolniczych 280 zł, a OC rolnika 70 zł. Ponad połowa rolników uznała to za średnie obciążenie dla gospodarstw. Mniej popularne były ubezpieczenia dobrowolne. Zaledwie około 20% właścicieli gospodarstw je wykupiło. Dobrowolnym ubezpieczeniem rolnicy asekurują tylko 7,6% posiadanej powierzchni upraw, a koszt ich ubezpieczenia wynosi niespełna 100 zł na gospodarstwo. W badaniach stwierdzono wyraźną wprost proporcjonalną zależność między powierzchnią gospodarstwa a poziomem ubezpieczenia w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The studies aimed at formulating the diagnose of agricultural insurances in family farms of northern Poland. The choice of farms for the study was performed by applying the random-strata sampling system. For the confidence level of 0,95 the minimum number of farms for the study was 384. The questionnaire-based study encompassed 420 family farms with the area exceeding 1 ha. The studies indicate that 90% of the farms purchased the compulsory agricultural insurance. The average year cost of crops insurance per farm amounted over PLN 300, farm buildings PLN 280 and farmer's third party liability PLN 70. More than a half of the farmers declared that the average burden for the farms. Voluntary insurance was less popular. Only about 20% of farm owners purchased them. The farmers covered only 7,6% of the area under crops with the voluntary insurance and the costs of such insurance averaged just around PLN 100. The study also found a clear, directly proportional relation between the farm area and the level of the farm insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Roczniki statystyczne GUS. 2008, 2009. Warszawa.
  2. Stroiński E. 2006. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie. Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
  3. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152.
  4. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 9, poz. 328.
  5. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, Dz.U. z 2008 r., nr 145, poz. 918.
  6. Ustawa o podatku rolnym, Dz.U. z 1984 r., nr 52, poz. 268.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu