BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawieska Włodzimierz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Czajka Magdalena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Kowalewski Mirosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Evaluation of the Effects of Financial Statement Conversion According to the International Accounting Standards on the Basis of a Selected Company
Ocena skutków przekształcenia sprawozdania finansowego według wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na przykładzie wybranej spółki
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 66-77, tab., bibliogr. s. 76-77
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdanie finansowe, Prawo bilansowe
International Accounting Standards (IAS), Financial statements, Balance law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w społeczeństwach oraz gospodarce światowej, wynikające ze wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej, spowodowały także konieczność harmonizacji w szeroko rozumianej sferze rachunkowości podmiotów gospodarczych. Sprawozdania finansowe mają duże znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, rozwojowych, strategicznych, a także postrzeganiu spółek przez użytkowników zewnętrznych, odbiorców tych sprawozdań. Dążenie do rzetelnej prezentacji informacji na podstawie zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych przez spółkę wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowości. Stosowane przepisy podczas sporządzania sprawozdań finansowych odgrywają także istotną rolę w ocenie sytuacji finansowej stosującego je podmiotu. W literaturze problem przekształcania sprawozdań finansowych sporządzanych według polskiego prawa bilansowego na zasady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest szeroko opisywany. Brakuje jednak opracowań prezentujących skutki przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie polskiego prawa bilansowego na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego danej spółki. Głównym celem artykułu było wskazanie obszarów i stopnia rozbieżności sprawozdania finansowego, sporządzonego według polskiego prawa bilansowego oraz sprawozdania finansowego zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także ocena wpływu zmian na strukturę bilansu i rachunku zysków i strat. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że różnice występujące między polskim prawem bilansowym a międzynarodowymi standardami rachunkowości w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych miały istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej badanego podmiotu, a w konsekwencji użyteczność dla czytelników sprawozdania finansowego i jakość podejmowanych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The changes taking place both in societies as well as in the world's economy, resulting from the increase of the international business and cultural exchange, caused the necessity of harmonization in the area of broadly defined business accounting. Financial statements are crucial in the context of making decisions on investment, development and strategies, as well as, for perception of the company by outside users of these reports. Striving at the solid presentation of information based on economic events registered by the company requires a good knowledge of the accounting rules. Accounting rules used in financial reporting play an important role in the evaluation of financial performance of a company. The problem of converting the financial statements prepared according to the Polish accounting law into the statements based on the principles of the International Financial Reporting Standards (IFRS) is widely described in the literature. However, there is a deficiency in studies presenting the effects of converting financial reports prepared according to the Polish accounting law into the statements based on the principles of the International Accounting Standards in the context of evaluation of the company's financial resources, assets, and income. The goal of this paper was to indicate the areas and extent of discrepancy of the financial report prepared according to the Polish balance law and that consistent with the International Financial Reporting Standards, as well as to evaluate the impact of the changes on the balance structure, income statement and basic financial ratios. The results of the study prove that the differences between the Polish balance law and the International Accounting Standards (IAS) concerning the presentation of financial reports had a significant impact on the evaluation of financial situation of the company examined and the usefulness of financial reports for the readers as well as the quality of decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M. 2000. Globalna harmonizacja zasad rachunkowości. Problemy Rachunkowości, 2.
 2. Helin A. 2006. Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Jaruga A. 2004. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice. SKwP, Warszawa.
 4. Jaruga A. 2006. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. SKwP, Warszawa.
 5. Jaruga A. 1998. Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku. In: Rachunkowość u progu XXI wieku. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Karmańska A., Gmytrasiewicz M. 2002. Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa.
 7. Messner Z. 2007. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004 r. T. I i II. 2004. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. MSSF a ustawa o rachunkowości - porównanie. 2006. Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa.
 10. Ostaszewicz A. 2004. Zastosowanie MSR po raz pierwszy. Rachunkowość, 3.
 11. Podręczny przewodnik po Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 2006. Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa.
 12. Praktyczny przewodnik po MSR. 2006. Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Przewodnik po MSSF 1. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. 2006. Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Turyna J. 2003. Standardy Rachunkowości MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.
 16. Walinska E. 2005. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Walińska E., Czajor P., Michalak M. 2006. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji. In: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu