BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędrowska Ewa (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Classification of Objects on the Base of the Expected Information Value
Klasyfikacja obiektów na podstawie wartości oczekiwanej informacji
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 78-89, rys., tab., bibliogr. s. 89
Keyword
Taksonomia struktur, Metody ekonometryczne, Badanie zjawisk ekonomicznych
Taxonomy of structures, Econometric methodology, Economic phenomenon research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaproponowano wykorzystanie wartości oczekiwanej informacji do określania stopnia niepodobieństwa struktur. Zaproponowana metoda jest jedną z wielu prób wykorzystania miar zdefiniowanych na gruncie teorii informacji do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Wartość oczekiwana informacji o transformacji obserwowanej struktury w inną, porównywaną z nią strukturą, można potraktować jako punkt wyjścia w centralnej procedurze aglomeracyjnej. Przeprowadzono klasyfikację hierarchiczną metodą pełnego wiązania powiatów województwa warmińsko-mazurskiego za względu na podobieństwo struktur podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD, a zatem wskazano na możliwość wykorzystania wartości oczekiwanej informacji w procedurach klasyfikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this paper applying the expected information value for determining the degree of dissimilarity of structures was proposed. The methodology proposed represents one of numerous attempts at employing the measures defined on the grounds of the information theory for investigating socio-economic phenomena. The expected value of information on transformation of the observed structure into another structure compared with it may be treated as the starting point in the central agglomeration procedure. The paper presents the hierarchic classification by means of full linking of counties in Warmińsko-Mazurskie voivodship according to the similarity of the structure of economic entities according to the PKD (Polish Classification of Business Activities) sections so that the possibility of employing the expected information value in the classification procedures was presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen C., Wang L. 2008. Product platform design through clustering analysis and information theoretical approach. International Journal of Production Research. 46(15): 4259-4284
 2. Chomątowski S., Sokołowski A. 1984. Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2: 217-222.
 3. Grabiński T. 1984. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Seria specjalna: Monografie, 61, AE w Krakowie, Kraków.
 4. Jabłoński R., Robaszek A. 2000. Przestrzenne zróżnicowanie warunków środowiskowych w powiatach województwa łódzkiego. Seria: Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 5. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Wyd. Dyfin, Warszawa.
 6. Roeske-Słomka I. 2008. Klasyfikacja obiektów na podstawie entropii. Wiadomości Statystyczne, 10: 22-29.
 7. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. 2009. Ed. M. Walesiak, E. Gatnar. PWN, Warszawa.
 8. Statystyczne metody analizy danych. 1999. Ed. W. Ostasiewicz. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. 1998. Ed. D. Strahl. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Theil H. 1979. Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa.
 11. Wędrowska E., Zapotoczna M. 2004. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny efektywności zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1023: 668-678.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu