BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerzak Adam P. (University of Warmia and Mazury)
Title
Knowledge and Innovation Potential - Intangible Economic Resources in the New Global Economy of the 21st Century
Wiedza i potencjał innowacyjny - niematerialne zasoby ekonomiczne w nowej globalnej gospodarce XXI wieku
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 90-109, rys., tab., bibliogr. s. 107-109
Keyword
Wiedza, Innowacje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge, Innovations, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie zmian znaczenia takich niematerialnych czynników gospodarczych, jak wiedza i poziom innowacyjności, w związku z obecnie dostrzegalną transformacją instytucjonalną systemu gospodarczego, która prowadzi do powstania "nowej globalnej gospodarki wiedzy". W artykule dokonano próby skonfrontowania rozważań o charakterze teoretycznym z danymi empirycznymi, bazując na danych zagregowanych dla krajów należących do OECD. W pracy tej wykorzystano materiał statystyczny gromadzony przez Eurostat oraz OECD. Przeanalizowane dane mogą sugerować, że szeroko traktowana innowacyjność stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących potencjał gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes in importance of the intangible economic factors such as knowledge and level of innovation in relation to the currently observed institutional transformation of the economic system, which leads to development of the "new global knowledge-based economy". The article attempts at confronting the theoretical considerations with the empirical data based on the aggregated data for the OECD countries. The paper makes use of the statistical materials collated by the Eurostat and OECD. The analyzed data may suggest that widely treated innovation represents one of the most important elements determining the economic potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R.D., Correa D.K. 2007. The 2007 State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States. Kauffman Foundation, The Information Technology and Innovation Foundation, February.
 2. Atkinson R.D. 2005. The Post and Future of America's Economy. Long Waves of Innovation that Power Cycles of Growth. Edward Elgar, Washington.
 3. Atkinson R.D., Coduri R. 2002. The State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Sates. Progressive Policy Institute Technology, and New Economy Project, July.
 4. Atkinson R.D., Court R.H. 1998. The New Economy Index: Understanding America's Economic Transformation. Progressive Policy Institute Technology, Innovation, and New Economy Project, November.
 5. Baily M.N., Lawrence R.Z. 2001. Do We Have a New E-Conomy? American Economic Review, 91(2).
 6. Baily M.N. 2001. Macroeconomic Implications of the New Economy. In: Economic Policy for the Information Economy. A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City, Jackson Hole, 30 August - 1 September.
 7. Balcerzak A.P., Rogalska E. 2008. Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej gospodarki. In: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Tom II. Eds. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Black S.E., Lynch L.M. 2003. The New Economy and the Organization o Work. In: New Economy Handbook. Ed. D.C. James. Elsevier Academic Press, San Diego.
 9. Boehlke J. 2005. Prawo Moore'a, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja - wyzwania dla ekonomicznej teorii firmy. In: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Eds. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Bresnahan T.F., Brynjolfsson E., Hitt L.M. 2002. Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level evidence. Quarterly Journal of Economics, 1.
 11. Burrows C.R., Drummond D.L., Mortinsons M.G. 2005. Knowledge Management in China. Communication of the ACM, 48(4).
 12. Cameron G. 1998. Innovation and Growth: A Survey of the Empirical Evidence. Nuffield College, Oxford, OXI INF, UK.
 13. Carlosn Bo. 2004. The Digital Economy: What is New and What is Not?. Structural Change and Economic Dynamics, 15(3).
 14. David P. 1990. The Dynamo and the Computer An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox. American Economic Review, 80 (2).
 15. Drucker P.F. 1999. Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Eliasson G., Johansson D., Tayma E. 2004. Simulating the New Economy. Structural Change and Economic Dynamics, 15(3).
 17. Europe in figures - Eurostat yearbook 2006-2007. 2006. Eurostat, Luksemburg, http://epp.euro-stat.ec.europa.eu/ (17.12.2007)
 18. Fagerberg J. 1994. Technology and International Differences in Growth Rates. Journal of Economic Literature, 32 (3).
 19. Freeman C. 2001. A Hard Landing for the "New Economy"? Information Technology and the United States National System of Innovation. Structural Change and Dynamics, 12(2).
 20. Godin B. 2004. The New Economy: What the Concept Owes to the OECD. Research Policy, 33(5).
 21. Griffith R., Redding S., Reenen J. van. 2004. Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries. Review of Economics and Statistics, 86(4).
 22. Hartman A., Sifonis J., Kador J. 2001. E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber, Warszawa.
 23. Hunt R.M. 1999a. Nonobviousness and the Incentive to Innovate: an Economic Analysis of Intellectual Property Reform. Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper 99-3, March.
 24. Hunt R.M. 1999b. Patent Reform: A Mixed Blessing for the U.S. Economy? Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, November/December.
 25. Landefeld J.S., Fraumeni B.M. 2001. Measuring the New Economy. Survey of Current Business, March.
 26. Measuring the Information Economy. 2002. OECD, Paris.
 27. Mokyr J. 2001. Economic History and the New Economy. Business Economics, 36(2).
 28. Nelson R. 1997. How New Is New Growth Theory? Challenge, 40(5).
 29. OECD Compendium of Patent Statistics, 2005. OECD.
 30. http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en-2825-497105-1-1-1-1-1,00.html#500742 (15.12.2007)
 31. Okoń- Horodyńska E. 2003. Edukacja a umiejętność funkcjonowania w układzie globalnym. In: Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. Ed. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 32. Okoń-Horodyńska E. 2002. A Concept of The National Innovation System (NIS). In: Innovation in Transition. The Case of Poland. Ed. A.H. Jasiński. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 33. Okoń-Horodyńska E. 1999. Kształcenie a umiejętność funkcjonowania w układzie globalnym. In: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka. Ed. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 34. Okoń-Horodyńska E. 1998a. Narodowy system innowacji w Polsce. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 35. Okoń-Horodyńska E. 1998b. Globalizacja technologii i powiązanych z nią badań oraz wiedzy. In: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym. Ed. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 36. Quah D. 2003. Digital Goods and the New Economy. In: New Economy Handbook. Ed. D.C. James. Elsevier Academic Press, San Diego.
 37. Popławski W. 2004. Niska innowacyjność jako zagrożenie funkcjonowania sektora małych i średnich firm w Polsce. In: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce. Szanse i zagrożenia. Ed. R. Dominiak. Wydawnictwo PG, Gdańsk.
 38. Rao S., Ahmad A., Horsman W., Kaptein-Russell P. 2001. The Importance of Innovation for Productivity. International Productivity Monitor, No. 2, Spring .
 39. Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany. 2002. McKinsey Global Institute.
 40. Romer P.M. 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94(51).
 41. Szabo K. 2002. Gospodarka "cegły i klawiatury". Zanikające granice pomiędzy sektorem IT a sektorem produkcyjnym. In: "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Eds. G.W. Kołodko, M. Piątkowski. Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 42. The Economic Impact of ICT, Measurement, Evidence and Implications. 2004. OECD, Paris.
 43. The Knowledge-Based Economy. 1996. OECD, Paris.
 44. The New Economy. Beyond the Hype. 2001. OECD, Paris.
 45. US Productivity Growth 1995-2000. 2001.Understanding the Contribution of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute, Washington D.C.
 46. Varian H.R. 2002. Market Structure in the Network Age. In: Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research. Eds. E. Brynjolfsson, B. Kohin. The MIT Press.
 47. Varian H.R. 2001. High-Technology Industries and Market Structure. In: Economic Policy for the Information Economy, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 30 - September 1.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu