BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Wioletta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Economic Effectiveness of Private Enterprises in Poland - Regional Approach
Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 110-123, rys., tab., bibliogr. s. 121-123
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Przedsiębiorstwo prywatne, Zróżnicowanie regionalne
Economic efficiency, Private enterprise, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętych badań była ocena regionalnego zróżnicowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce. Ocenę przeprowadzono na poziomie regionalnym NUTS II, obejmującym województwa w dwóch wybranych latach - 1999 i 2006. Badania potwierdziły, że zróżnicowanie regionalne wykazują wszystkie trzy wskaźniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, tj. wydajność pracy, rentowność obrotu brutto i rentowność kapitału własnego. Skala tego zróżnicowania mierzona poziomem współczynnika zmienności w badanym okresie jednak się zmniejsza. Przykładowo w roku 1999 współczynnik zmienności dla wskaźnika ROE wynosił aż 75,5%, co oznaczało dużą niejednorodność województw pod względem poziomu tego wskaźnika. W roku 2006 współczynnik ten wynosił 18,9%, a województwa okazały się najmniej zróżnicowane pod względem tego właśnie wskaźnika. (abstrakt oryginalny)

The aim of the undertaken research was to assess the regional diversification in economic effectiveness of private enterprises in Poland. The assessment was conducted at NUTS II regional level encompassing the voivodships for two selected years - 1999 and 2006. The studies confirmed that regional diversification is indicated by all three indicators of the economic effectiveness of enterprises, i.e. labor productivity, gross return on capital employed and return on equity. However the scale of that diversification measured by the variability coefficient level decreased during the period covered. For example, in 1999 the variability coefficient for the ROE was as much as 75.5%, which means high diversity of voivodships as, concerns the level ofthat indicator. On the other hand, in 2006 that indicator was at the level of 18,9% and the voivodships proved less diversified as concerns that indicator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biedacz R. 2001. Produktywność a efektywność. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", Częstochowa.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w roku 2006. 2007. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w roku 2000. 2001. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. Czakon W. 2005. Procesowe podejście do badania efektywności. In: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Ed. T. Dudycz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1060.
 5. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. 2007. Ed. S. Sztaba. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z. 2007. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Kornacki J. 2008. O czym informują wskaźniki rentowności?. Biuletyn Rachunkowości, 11(59).
 8. Kozuń-Cieślak G. 2005. Efektywność w gospodarce globalnej - korporacje transnarodowe. In: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności. Ed. S. Wrzosek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1061.
 9. Matwiejczuk R. 2000. Efektywność - próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11.
 10. Melich A. 1980. Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki. PWE, Warszawa.
 11. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. 1995. Warszawa.
 12. Osbert-Pociecha G. 2006. Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem mind-mappingu. In: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Ed. T. Dudycz. Seria SWSPiZ w Łodzi. Przedsiębiorczość i zarządzanie, VII(1B).
 13. Pastusiak R. 2003. Ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Pfohl H. 1998. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Wydawnictwo Biblioteki logistyka i Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 15. Piętowska-Laska R. 2005. Produktywność pracy w pomiarze efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 224 (15).
 16. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 18. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 19. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 20. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 21. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 22. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 24. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 25. Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 26. Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 27. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 28. Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 29. Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 30. Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 31. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2007. 2007. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 32. Rybicki W. 2005. O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności. In: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Ed. T. Dudycz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1060.
 33. Skowronek-Mielczarek A. 2007. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych - przekrój regionalny. Handel wewnętrzny, 4-5.
 34. Sobczyk M. 2007. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Świeczewska I. 2004. Wpływ prywatyzacji na zmiany efektywności gospodarowania w przemyśle. Gospodarka Narodowa, 5- 6.
 36. Taracińska L. 2006. Efektywność działalności gospodarczej instytucji non-profit na przykładzie fundacji i partii politycznych. In: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Ed. T. Dudycz. Seria SWSPiZ w Łodzi. Przedsiębiorczość i zarządzanie, VII(1B).
 37. Waszczyński J. 2005. Uwagi o strukturze celów i efektywności gospodarowania na podstawowych szczeblach gospodarki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XXXIX(2).
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu