BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cicha Marlena (University of Warmia and Mazury)
Title
Analysis of Expenditures on Labor Market Policy in Poland During the Years 1990-2008
Analiza wydatków na politykę rynku pracy w Polsce w latach 1990-2008
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 124-134, rys., bibliogr. s. 134
Keyword
Polityka rynku pracy, Fundusz Pracy, Instrumenty finansowe, Rynek pracy
Labour market policy, Labour Fund, Financial instruments, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Elementem polskiego modelu zwalczania bezrobocia jest polityka rynku pracy realizowana w ramach aktywnych i pasywnych programów finansowanych z Funduszu Pracy. Rola programów sprowadza się do aktywizacji osób bezrobotnych, promocji zatrudnienia i działań osłonowych. Wysokie koszty realizacji owej polityki sprawiają jednak, że od lat staje się ona przedmiotem ostrej krytyki, która często podważa sens jej stosowania. Podstawowym problemem, jaki pojawia się w analizie roli programów, jest relacja udziału wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu do ogółu wydatków przeznaczonych na politykę. Fundusz Pracy od początku swojej działalności był uważany bowiem głównie za fundusz pasywny, z którego są finansowane w zasadzie osłony dla osób pozostających bez pracy. Przez 19 lat pochłonęły one 3/4 środków przeznaczonych na realizację wszystkich działań. Dopiero w ostatnich czterech latach możemy obserwować ewolucję podejścia do realizacji programów rynku pracy i zmiany w strukturze wydatków na ten cel. Zasadne wydaje się przedstawienie poziomu i struktury wydatków z Funduszu Pracy od początku jego funkcjonowania (1990-2008) w celu ukazania zmian zarówno w poziomie, jak i samej strukturze wydatków Funduszu Pracy na aktywne i pasywne programy rynku pracy. Interesujące wydaje się również przedstawienie zależności między zmianami w strukturze wydatków Funduszu Pracy a poziomem bezrobocia. (abstrakt oryginalny)

Labor market policy implemented within the frameworks of active and passive programs financed from the Labor Fund is an element of the Polish model of combating unemployment. The role of these programs represents activation of the unemployed, promotion of employment and mitigating activities. High implementation costs of that policy, however, cause that for years it has been the subject of fierce critique that frequently questions the sense of its application. The fundamental problem that appears in the analysis of the role of those programs is the share of the expenditures on active forms of preventing unemployment in the total expenditures involved in implementation of that policy. The Labor Fund, since the beginning of its functioning, has been considered to be mainly a passive funds serving generally the mitigation measures for the unemployed. For 19 years they consumed { of the funds allocated for implementation of all the measures. Only during the last 4 years the evolution in the approach to implementation of the labor market programs and changes in the structure of expenditures for the purpose could be observed. That is why it seems that presentation of the level and structure of expenditures from the Labor Fund since the beginning of its operation (1990-2008) is useful to present the changes that take place in both the level and the structure of Labor Fund expenditures for active and passive labor market programs. Additionally, presentation of the correlation between the changes in the expenditures of the Labor Fund and the level of unemployment seems interesting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auleytner J., Głąbicka K. 2001. Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Wyd. WSP TWP, Warszawa.
 2. Firlit- Fesnak G., Szylko-Skoczny M. 2007. Polityka społeczna. PWN, Warszawa.
 3. Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych. 2006. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, Warszawa http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339 news-id=394 (28.11.2010)
 4. Informacja o realizacji programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w latach 2006-2008. 2008. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa http://www.mpips.gov.pl/index.php? gid = 1306 (28.11.2010)
 5. Kabaj M. 2004. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Wyd. scholar, Warszawa.
 6. Kwiatkowski E. 1998. Teoretyczne i metodologiczne problemy aktywnej polityki państwa na rynku pracy. In: Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce. Ed. E. Kwiatkowski. Wyd. UŁ, Łódź.
 7. Organiściak-Krzykowska A. 2005. Regionalne uwarunkowania bezrobocia. Wyd. UWM, Olsztyn.
 8. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczenie bezrobocia. 2008. Ed. U. Kłosiewicz-Górecka. IBRKK, Warszawa.
 9. Szylko-Skoczny M. 2004. Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa.
 10. Wiśniewski Z. 1994. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Wyd. UMK, Toruń.
 11. Wiśniewski Z. 2002. Polityka rynku pracy. In: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Ed. S. Borkowska. IPiSS , Warszawa.
 12. Wiśniewski Z. 2006. Przeciwdziałanie bezrobociu w Europie. Polityka rynku pracy czy deregulacja? In: Bezrobocie w Polsce - Diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia. Ed. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu