BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
de Jesus Ilisio Manuel (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Osiecka Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Acquisition of Agricultural Land in Selected European Union Countries
Nabywanie gruntów rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 174-183, tab., bibliogr. s. 182-183
Keyword
Gospodarka gruntami, Sprzedaż, Grunty rolne, Handel nieruchomościami
Land economy, Sale, Arable land, Real estate trade
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rynek ziemi rolniczej w Europie zaczyna ulegać stopniowej unifikacji, mimo że nadal jeszcze funkcjonuje w zasadniczo odmienny sposób w dwóch grupach państw. Do pierwszej należy 15 starych państw członkowskich UE, które przystąpiły do UE przed rokiem 2004. Do drugiej grupy należą pozostałe państwa europejskie, które w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia porzuciły system państwowej i kolektywnej gospodarki gruntami rolnymi (w tym siedem nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE po roku 2004) (Rynek ziemi rolniczej 2006, s. 44). W opracowaniu podjęto próbę zbadania warunków i kryteriów nabywania nieruchomości rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej przez cudzoziemców. Do badań wykorzystano krajowe statystyki cen sprzedaży i dzierżawy gruntów oraz dane z Eurostatu. Przeanalizowano kierunki rozwoju rynków nieruchomości rolnych, zwłaszcza w odniesieniu do cen sprzedaży i dzierżawy gruntów. Przed akcesją oraz tuż po niej, czyli w 2004 r., w nowo przyjętych państwach UE ceny gruntów rolnych nie zmieniały się w znaczącym stopniu. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać od 2005 r., kiedy ceny ziemi znacząco rosły w Polsce, Łotwie, Słowacji i na Węgrzech. (abstrakt oryginalny)

The agricultural land market is being gradually unified in spite of the fact that it still functions in radically different way in two groups of countries. The first one includes 15 old EU member states which acceded to the EU before 2004. The second group comprises the remaining European states which abandoned the system of state and collective management of agricultural land in the 1990s (including 7 new member states which joined the EU after 2004) (Rynek ziemi rolniczej 2006, p. 44). This paper is an attempt to analyse the conditions and criteria for agricultural land acquisition by foreigners in selected countries of the European Union. National statistics concerning the prices of land sale and usufruct lease as well as Eurostat data have been used in this study. The trends in the development of agricultural real property markets, particularly in relation to the prices of land sale and usufruct lease, have been analysed. The agricultural land prices did not undergo significant vaiations in the newly admitted countries before their accession and just after it in 2004. This situation started to change from 2005, when land prices rose significantly in Poland, Latvia, Slovakia and Hungary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hartwich F. 2004. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
  2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne. 2002. Ed. C. Herma. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, pp. 51-61.
  3. Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. 2006. Analizy rynkowe. Wyd. IERiGZ - PIB, ANR, MRiRW, p. 44.
  4. Skoczylas J.J. 2004. Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Lexis Nexis, Warszawa, pp. 304-316.
  5. Sobol D. 2007. Master's thesis. Inwestor zagraniczny na polskim rynku nieruchomości rolnych Skarbu
  6. Państwa. UWM, Olsztyn, pp. 27-33. Sprawozdanie Komisji dla Rady. 2008. Komisja Wspólnoty Europejskich. Bruksela, pp. 1-10.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu