BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Breński Wiesław (University of warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Competition on the Postal Service Market in Poland
Konkurencja na rynku usług pocztowych w Polsce
Source
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 184-190, rys., tab., bibliogr. s. 190
Keyword
Konkurencja, Usługi, Rynek usług
Competition, Services, Services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W polskiej gospodarce, obok przemysłu, budownictwa, bankowości i rolnictwa, usługi odgrywają ważną rolę. Na rynkach państw Unii Europejskiej stanowią dominujący obszar działalności gospodarczej. Przykładem tej pozycji jest liczba zatrudnionych w tym sektorze gospodarki Unii Europejskiej - ok. 75% ogółu czynnych zawodowo mieszkańców UE. Wyniki przeprowadzonej analizy źródeł dotyczących poziomu konkurencji na rynku usług pocztowych wskazują na jego szybki rozwój, a tym samym na silną konkurencję w sektorze usług dozwolonych każdemu operatorowi po uzyskaniu koncesji oraz w usługach pocztowych całkowicie wolnych. Jedynie na rynku usług zastrzeżonych trwa monopol Poczty Polskiej na świadczenie usług o charakterze powszechnym. (abstrakt oryginalny)

Services play an important role in the Polish economy alongside industry, construction, banking or agriculture. On the European Union markets services represent the dominant area of economic activity. This position is exemplified by the number of employees in that sector of the European Union economy providing jobs to about 75% of the total EU professionally active population. Results of the analysis of source materials concerning the level of competition in the postal market indicate its rapid development, including fierce competition in the sector of services allowed for every operator after obtaining the concession as well as completely deregulated postal services. In the reserved services market only the monopoly of the Polish Post Office continues in providing services of general nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Breński W. 2008. Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918-1991. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
  2. Giera J. 1995. Poczynania Poczty Polskiej wobec operatorów prywatnych. Informacja Pocztowa, 4.
  3. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2007 r. 2008. UKE, Warszawa.
  4. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2008 r. 2009. UKE, Warszawa.
  5. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2009 r. 2010. UKE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu