BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koleśnik Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ograniczenie swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych - unijne i polskie rozwiązania prawnoregulacyjne
The Limitation of Freedom in Movement of Credit Institution's Capital - European and Polish Law and Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 46-52
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Przepływy kapitałowe, Instytucje kredytowe
Capital flows, Credit institution
Note
Summ.
Abstract
Ograniczenia i kontrola w zakresie nabywania znaczących pakietów akcji instytucji kredytowych są dopełnieniem i logiczną konsekwencją wprowadzenia wymogów w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie instytucji kredytowej. Brak takich ograniczeń mógłby bowiem spowodować, iż po rozpoczęciu działalności przez nowo utworzoną instytucję kredytową kontrolę nad nią przejęłyby osoby lub podmioty, które na etapie udzielania licencji nie zostałyby uznane za podmioty spełniające określone standardy. Należy jednak zaznaczyć, iż z uwagi na możliwość wykorzystania regulacji w tym zakresie także do ingerowania przez właściwe organy państw członkowskich w rynkowe procesy fuzji i przejęć na rynku bankowym kryteria, jakie mogą być stosowane w ograniczaniu nabywania akcji instytucji kredytowych budziły od dawna liczne kontrowersje i dyskusje. Celem niniejszego opracowania jest analiza wspólnotowych i polskich rozwiązań prawnoregulacyjnych w zakresie ograniczenia swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych, pod kątem bezpieczeństwa sektora bankowego. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze European and Polish legał regulations concerning acquisition of holdings in a credit institution. The special analysis was made on the procedure of controlling by the competent authorities if the acquirer ensures sound and prudent management of the credit institution. In this survey the Author also presents the criteria which can be used to assess the acquisition. According to the Author, unless new regulations introduced by Directive 2007/44/EC are implemented in the Polish law our banks could have more problems in acquisition than credit institutions in other European countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Koleśnik, M. Zaleska: Polskie a unijne prawo bankowe w zakresie norm nadzorczych - wybrane zagadnienia. Studia i Prace nr 23/2002, Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 55-62.
  2. L. Góral: Nadzór bankowy. PWE, Warszawa 1998, s. 145.
  3. J. Koleśnik: Regulacje nadzorcze. [W:] J. Koleśnik, M. Zygierewicz: Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w' Polsce w 2006 roku. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 85-86.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu