BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokajuk Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego
Causes and Preventing of Financial Crises on the Example of the Polish Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 81-87
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Kryzys finansowy, Sektor bankowy
Financial crisis, Banking sector
Note
Summ.
Abstract
Podstawowym warunkiem funkcjonowania gospodarki jest sprawny obieg pieniądza. Zaburzenia tego obiegu są najczęściej spowodowane brakiem odpowiednio rozwiniętych instytucji finansowych, błędnymi decyzjami i regulacjami prawnymi, a czasem działaniami spekulacyjnymi inwestorów. W konsekwencji prowadzą do mniej lub bardziej poważnych kryzysów na rynkach finansowych i mają odbicie w problemach gospodarczych. Globalne rynki finansowe doświadczają obecnie napięć w skali i o zasięgu, jakiego jeszcze nigdy wcześniej w naszym stuleciu nie doświadczały. Bez wątpienia kryzys zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku jest pierwszym kryzysem XXI wieku, z jakim przychodzi się zmierzyć globalnym rynkom finansowym i całej gospodarce. W obliczu narastających napięć powstaje pytanie: jak inny, a na ile podobny jest kryzys w USA w stosunku do kryzysów z XX wieku i jak poradzi sobie polski sektor finansowy, a w szczególności bankowy? Ważne jest, czy doświadczenia zdobyte podczas wcześniejszych kryzysów zaowocują efektywnymi działaniami rządu i instytucji polskiego sektora bankowego (w tym instytucji nadzoru bankowego) mającymi na celu złagodzenie skutków największego jak dotąd kryzysu XXI wieku? Celem niniejszego artykułu jest omówienie podstawowych problemów związanych ze zjawiskiem kryzysu bankowego od strony teoretycznej i na przykładach zaistniałych już w praktyce kryzysów, w tym metod ich przezwyciężania. (fragment tekstu)

Bank crises are an immanent feature of the banking activity. But problem global financial markets encountered which, of his scalę and sweep, earlier in our century still never experienced. Without a doubt the initiated crisis in the United States in 2007 is the first crisis of the 21st century financial institutions and a total economy are happening to stand up to which. In spite of the extensive knowledge about causes and noticing effects of crisis exactly, one should as soon as possible prepare appropriate institutional frameworks of the conduct of business in the financial sector (including prudent regulations) what will rcduce the risk taken by entities acting on it and appropriate frames for managing with contingency what will allow for the withdrawal fast and of effective actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Morawski: Kronika kryzysów gospodarczych. Trio, Warszawa 2003, s. 9.
  2. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 276.
  3. Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania. Red. .!. Żabińska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000, s. 37.
  4. M. Iwanicz-Drozdowska: Kryzysy bankowe - zagadnienia ogólne, littp://www.nbportal.pl/library/ pub auto B OI00/KAT B4873.PDF.
  5. A. Jurkowska-Zeidler: Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2008, s. 177.
  6. J.Rymarczyk: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006, s. 222.
  7. M. Reluga, M. Groniewski: Podczas kryzysu liczy się szybkość reakcji, http://www.rp.pl/artykul/ 19423.244572 Podczaskryzysu Jiczysięszybkośćreakcji.html oraz Bankowcy pozytywnie oceniają pakiet zaufania NBP, http://www.bankicr.pl/wiadomosc/Bankowcv-pozytywnie-oceniaia pakiet zaułania- NBP-1846423.html.
  8. M. Żarska: To co cieszy spłacających kredyty złotowe, martwi oszczędzających, http://www.rp.pl/artykul/ 181773.241600.html.
  9. D. Tymoczko, J. Osiński: Podatnicy nie powinni ratować zyskownych banków, http://www.rp.pl/artyku 1/5,221465 Podatnicy _nie_powinni ratować zyskownych banków.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu