BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygierewicz Mariusz (Związek Banków Polskich)
Title
Cykliczny rozwój gospodarczy a regulacje ostrożnościowe w bankowości
Cyclicality of Econom1c Development and Banking Prudential Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 96-105
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Gospodarka, Kryzys gospodarczy, Kryzys subprime
Banking, Economy, Economic crisis, Subprime crisis
Note
Summ.
Abstract
Ostatni kryzys subprime w Stanach Zjednoczonych oraz jego konsekwencje na świecie są doskonałym przykładem cyklicznego rozwoju sektora bankowego. Najpierw przez szereg lat obserwowano bardzo szybki wzrost akcji kredytowej banków, głównie związanej z finansowaniem budowy lub zakupu nieruchomości. Dynamiczny rozwój akcji kredytowej doprowadził do pogorszenia się jakości portfela kredytowego, a pojawienie się strat z tego tytułu spowodowało kryzys zaufania w sektorze bankowym, wzrost oceny ryzyka kredytowego i w konsekwencji znaczną redukcję zdolności tego sektora do dalszego aktywnego pełnienia swojej funkcji kredytowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. To zmniejszenie zainteresowania kredytowaniem sfery realnej prowadzi do zmniejszenia aktywności gospodarczej kraju, do spowolnienia gospodarczego. Ta sekwencja wydarzeń jest wzmocniona dodatkowo przez zmniejszenie zainteresowania firm pozyskiwaniem kapitału na rynku kapitałowym w okresie dekoniunktury i w konsekwencji wyższy popyt na kredyt bankowy ze strony dużych przedsiębiorstw. Oczywiście wydarzenia 2008 roku na rynkach finansowych nie są jednym przykładem kryzysu w sektorze bankowym w ostatnich latach. Od momentu wprowadzenia większej liberalizacji rynków finansowych zjawiska te stają się coraz powszechniejsze i skutki kryzysów na rynkach finansowych są coraz dotkliwsze dla realnej gospodarki. (fragment tekstu)

The increasing importance of the financial market, therein the increasing role of banking sector in the well-developed countries economy causes that the role of imbalance in financial market takes in a meaning in terms of cyclical development of economy. Last year's events in the world, showed explicitly how serious conseąuences has a crisis in banking sector for economy. We ought therefore to reflect on instruments which can be implemented in the banking sector in order to reduce the fluctuation of growth rate of the financial institutions in different phases of economic outlook. For banks, the regulatory requirements should be of course the first matter of our interest. Particularly we should focus on the requirements which are used today in banking sector and are crucial systemic important for the functioning of this kind of business. This is the reason why the attention in this article is focused on regulation as minimal capital requirements and the principles of provision for bad debt. There is no doubts, that according to many experts, the present-day solutions do not counteract the cyclical development of banking sector and newer regulatory solutions have still stronger negative consequences for procyclicality. Works in order to change this regulatory approach should be started. In literature there is a lot of proposals which could be implemented to limit the cyclical development. Unfortunately, all of them have the some disadvantages, hence the intensive works should be carried on in order to find optima! regulatory requirements from procyclicality point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. H. Minsky: The Financial Instability Hypothesis: Capitalist Processes and Behavior ofthe Economy. [W:] Ch. Kindleberger, J-P. Laffargue: Financial Crisis, Theory, History and Policy. Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 2. Capital reąuirements and bank behavior: the impact of the Basie Accord. Red. P. Jackson. Basie Committee on Banking Supervision, Working papers, No 1, April 1999
 3. E. Catarineu-Rabell, P. Jackson, D. Tsomocos: Procyclicality and the New Basel Accord - Bank's choice of han rating system. London, February 2002.
 4. C. Goodhart, M. Segoviano: Basel and procyclilality: A comparison of the Standarised and IRB Approaches to an lmproved Credit Risk Method. LSE, London, May 2007.
 5. A. Taylor, C. Goodhart: Procyclicality and volatility in the financial system: the implementation oj Basel U and /AS 39. London School of Economics, FMG Discusion Paper, London 2004.
 6. A. Kashyap, J. Stein: Cyclical implications ofthe Basel II bcapital standards. University ot Chicago, Working Paper, Novcmber 2003.
 7. J.-Ch. Rochet: Procyclicality of financial systems: is there a Reed to modify current accounting and regulatory rules? Financial Stability Revicw, No 12, Banquc de France, October 2008.
 8. C. Goodhart, B. Ilofmann, M. Segoviano: Defaull, Credit Growth and Asset Prices, 2005, dokument niepublikowany; Ci. Jimenez, J. Saurina: Credit Cycles, Credit Risk. and Prudential Regulation. International Journal of Central Banking, vol. 2, no 2, June 2006, s. 65-98.
 9. M. Gordy, B. Howells: Procyclicality in Basel II: Can We Treat the Disease Without Killing the Patient? Federal Reserve System, May 2004, s. 25 26.
 10. banG. Plantin, H. Sapra, H. Shin: Fair value accounting andfinancial stability. Financial Stability Rc- view, no 12, Banque dc France, October 2006.
 11. S. de Liz, J. Pages, J. Saurina: Credit Growth, Problem Loans and Credit Risk Provisioning in Spain, Ranco de Espana, przygotowany na: BIS Autumn Central Bank Economists' Meeting, October 2000.
 12. C. Borio, C. Furfine, P. Lowe: Procyclicality ofthefinancialsystem and financialstability: issues ani policy options. BIS Papers, No 1, Basel 1999, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu