BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudy Katarzyna (Politechnika Rzeszowska), Sobolewski Marek (Politechnika Rzeszowska), Stępień Kinga (Politechnika Rzeszowska)
Title
Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce
Model of Bank Activity According to Productivity Change of Polish Stock Exchange Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 117-124, tab., rys.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Giełda
Banking, Stock exchange
Note
Summ.
Abstract
Celem pracy jest rozważenie wpływu koncepcji funkcjonowania banku na kształtowanie się wyników produktywności. Problem ten wydaje się ważny szczególnie z metodologicznego punktu widzenia. Można przypuszczać, że zastosowanie odmiennych koncepcji działania przedsiębiorstwa bankowego w badaniach poziomu produktywności może prowadzić do otrzymania zróżnicowanych wyników w tym sensie, że przyjęty sposób klasyfikacji nakładów i efektów warunkuje otrzymane wyniki. W związku z tym jako hipotezę badawczą przyjęto, że odmienne koncepcje klasyfikacji nakładów i efektów w bankach w badaniach z zastosowaniem metody DE A mają wpływ na poziom wskaźnika zmiany produktywności całkowitej. Do weryfikacji przyjętej hipotezy zastosowano nieparametryczną metodę DE A, a także odpowiednie metody statystyczne. W ramach uzupełnienia rozważań podjęto także kwestię korelacji wyników otrzymanych z zastosowaniem metody DEA ze zmianami poziomu wybranych wskaźników finansowych, które traktuje się powszechnie jako uniwersalne narzędzie oceny banku. Można jednak wstępnie założyć, że odmienny charakter stosowanych metod oceny funkcjonowania banku nie pozwoli wykazać istotnego związku pomiędzy otrzymanymi wynikami. (fragment tekstu)

The main aim of the article was to investigate the impact of different theoretical banks' models on the Ievel of total productivity. The non-parametric method DEA and analysis of financial indicators were applied. The results let us to eon firm investigated hypothesis about the dependence between theoretical model of bank and total productivity index. There is no correlation between DEA and financial indicators results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D.B. łiumprey: Cost and Scalę Economies in Bank Intermediation. W: llandbook for Banking Strategy. R.C. Aspinwall, A Wiley - Interscience Publication, Wiley, New York 1988
  2. G.J. Bcnston, G. Hanweck, D.B. i lumprey: ScalęEconomics in Banking: A Restructuring andReassessment. "Journal of Money, Credit and Banking" 1982, Bd 14, s. 435-456.
  3. S. Heffernan: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2007, s. 591 i n.
  4. A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes: Measuring the Ejjiciency oj Decision Making Units. "European Journal of Operational Research" 1978, nr 2, s. 429-444.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu