BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Maria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
System gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Deposit Guarantee Scheme in Polish Credit Unions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 143-151, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Depozyt bankowy, Kasy spółdzielcze
Bank deposit, Credit unions
Note
Summ.
Abstract
W grupie instytucji uprawnionych do przyjmowania depozytów podlegających zwrotowi, w Polsce znajdują się oprócz banków również spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (dalej również SKOK). Pomimo pewnych podobieństw tych dwóch typów instytucji w zakresie pełnionych przez nie funkcji czy oferowanych usług depozytowokredytowych należy podkreślić ich odrębność o charakterze regulacyjnym i organizacyjnym. Różnice dotyczą m. in. norm ostrożnościowych, instytucji nadzoru, ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usług kas w związku z ustawowym wymogiem występowania wspólnej więzi. Dla członków kas korzystających z usług depozytowych kwestią 0 podstawowym znaczeniu jest różny od bankowego system gwarantowania depozytów. (fragment tekstu)

In order to protect Polish credit union depositors was established in 1998 the alternative conipared to bank guarantee scheme, deposit guarantee system. The credit unions deposits guarantee was provided by compulsory private deposits insurance in Credit Unions Mutual Insurance Society. In the article were discussed the essential features of the guarantee system, its functions, the coverage as well as method of funding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Golec: Istota spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako instytucji rynku usług finansowych. [W:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - charakterystyka, rozwój, otoczenie. Red. J- Ossowski. Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007, s. 65-76.
  2. B. Zdanowska: Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank" 2007, nr 1, s. 8 29
  3. T. Obal: Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 2, s. 47-50
  4. A. Pawlikowski: Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE. NBP Materiały i Studia, nr 193, Warszawa 2005, s. 6-9
  5. X. Freixas, J. C. Rochet: Mikroekonomia bankowa. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. 350-357.
  6. K.M.G. Hannafin, D.G. McKillop: Deposit insurance and credit unions: an international perspective. "Journal of Financial Regulation and Conipliance" 2007, Vol. 15, nr l,s. 44.
  7. G. Buczkowski: Polands Credit Union Deposit Protection System. Materiały z konferencji Deposit Guarantee Schemes Facing łntegration of Financial Markets, 15-16 września 2008 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
  8. [ B. Kocięcka: Związki wzajemności członkowskiej. [W:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Red. T. Sangowski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Materiały dydaktyczne 108, Poznań 2001, s. 136-137.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu