BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Marszałek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i praktyce
Internationalization of Banking Systems in Theory and Pract1ce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 159-166, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Internacjonalizacja, System bankowy
Internationalization, Banking system
Note
Summ.
Abstract
Internacjonalizacja systemów bankowych nie jest zjawiskiem nowym. Rozpoczęła się już w XIX wieku, przybierając na sile w latach sześćdziesiątych XX wieku. Internacjonalizacja sprzężona z procesami globalizacji przyniosła wiele zmian w funkcjonowaniu systemów bankowych. Banki uczestniczące w internacjonalizacji przekształciły się w banki wielonarodowe, prowadzące działalność na skalę międzynarodową. (fragment tekstu)

Internationalization is one of the most important processes, which influence contemporary banks. It has significantly changed the shape of banking systems worldwide. Among theories, explaining causes and reasons of this process, are internalization theory and eclectic theory. To Polish banking system applies mainly the former one. The internationalization of banks in Poland comes down to its internal dimension. Foreign investors control majority of Polish banks, whereas foreign expansion of the Polish bank is negligible, due to small financial capacities of our banks. In principle, internationalization is already completed, with all its advantages sand disadvantages for national financial system and the economy .(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Curry, J.G. Fung, I.R. Harper: Multinational banking: historical, empirical and case perspectives. W: Handbook of International Banking. Red. A.W. Mullineux i V. Murinde. Edward Elgar, Northampton i in. 2003, s. 28
 2. A.E. Tschoegl: International Retail Banking as a Strategy: An Assessment. "Journal of International Business Studies" 1987, nr 2, s. 73.
 3. A.F. Bimmcr, F.R. Dahl: Growth of American International Banking: Implications for Public Policy. "Journal of Finance" 1975, nr 2, s. 344-346
 4. L.F. de Paula: Banking Internationalisation and the Expansion Strategies ofEuropean Banks to Brazil dnring the 1990s. Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres Studies, nr 18, Wiedeń 2002, s. 10. ECB: Possible Effects ofEMU on the EU Banking Systems in the Medium to Long Term. Frankfurt n. Menem 1999, s. 21-22
 5. J.K. Solarz, P. Wyczański: Internacjonalizacja i globalizacja systemów bankowych (Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski). "Bank i Kredyt" 1997, nr 6, s. 100.
 6. T. Padoa-Schioppa: Bank Competition: A Changing Paradigm. "European Finance Review" 2001, nr 5, s. 18.
 7. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk: Projekcje rozwoju bankowości w Polsce u progu XXI wieku. [W:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. 2 Bankowość, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 142
 8. G. Paluszak: Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2Ó01, s. 96
 9. Z. Zawadzka: Zagrożenia i szanse dla banków na początku XXI wieku. "Bank i Kredyt" 2002, nr 10, s. 4.
 10. PR. Krugman, M. Obstfeld: Ekonomia międzynarodowa. T. 2, WN PWN, Warszawa 2007, s. 434- 439.
 11. M.K. Lewis, K.T. Davis: Domestic and International Banking. Philip Alan, llcmel Hemstead 1987, s. 219.
 12. E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk: Kapitał zagraniczny w średnich bankach. 1998-2005. Strategie i wyniki. [W:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 69.
 13. B. Pietrzak: System bankowy, [W:] System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 97-98.
 14. M. Janicka: Integracja czy izolacja - kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finansowych. "Bank i Kredyt" 2001, nr 4, s. 4 9
 15. W.L. Jaworski: Niektóre problemy działalności sektora bankowego w Polsce. [W:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. II. Bankowość. Red. R. Szewczyk. Wydawnictwo AE, Kraków 2004, s. 67-70
 16. Z. Zawadzka: Globalizacja a sektor bankowy vv Polsce. [W:] Bankowość wobec procesów globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 427-428.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu