BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska-Sadłocha Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Banki a zmiany klimatyczne
Die Banken und Der Klim Awandel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 175-182
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Banki, Zmiany klimatyczne
Banks, Climate change
Note
Summ.
Abstract
Zmiany klimatu są powodowane emisją zanieczyszczeń, które niekontrolowane przedostają się do atmosfery, hydrosfery i geosfery. Ich skutki mają wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Obserwowane obecnie globalne ocieplanie się klimatu jest powodowane rosnącym poziomem gazów cieplarnianych w atmosferze. Ich nadmierna emisja jest wynikiem procesów spalania węgla przy jednoczesnej degradacji ekosystemów absorbujących CO, i wiąże się głównie z działalnością człowieka. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2008 roku problem globalnego ocieplenia uznano za jedną z najważniejszych kwestii gospodarczych. Jej rozwiązanie wymaga zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki oraz wykorzystania mechanizmów zarówno politycznych, jak i rynkowych. W podejmowanych działaniach zapobiegawczych, jak i adaptacyjnych do zmian klimatu coraz aktywniej uczestniczą banki. Z uwagi na rolę, jaką odgrywają w gospodarce, banki można zaliczyć do instytucji o znacznych możliwościach oddziaływania na otoczenie i skutecznego kształtowania odpowiednich zachowań oraz postaw zarówno podmiotów gospodarczych, jak i ludności. I mimo że - w przeciwieństwie do przedsiębiorstw wielu innych branż - w bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, mogą mieć bardzo duży udział w jego ograniczaniu. Celem artykułu jest wskazanie na szanse i zagrożenia dla banków wynikające ze zmian klimatycznych oraz na działania, jakie mogą one podejmować w celu zapobiegania zmianom klimatycznym i redukowania ich negatywnych skutków. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Der Klimawandel wird global weit rcichende Auswirkungen auf Ókosysteme, Gesellschaften und Volkswirtschaften haben. Fur Banken stellt auch der Klimawandcl eine der bedeutsamstem okologischen Herausforderungen dar. Sie haben einer dircktcr und indirekter Einfluss auf den Kli- mawandel und semen negativen wirtschaftlichen Konscquenzen. Die Banken beteiligen sich aktiv an Initiativen, die die Treibhausgasemissionen reduzieren, kompensieren oder neutralisieren konnen. Eine proaktive Haltung der Banken wird nieht nur dazu beitragen, dass diese aus Klimawandel resultierenden Gefahren verringcrt werden. Gleichzeitig kann sie den Banken neue Chancen eróffnen zB. neue klimawandelbezogene Produkte entwickeln, Energiesparprojekten finanzieren.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Kamieniecki, A. Kassanberg, A. Stępniak: Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, s. 7-9.
  2. G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menadżera i Bankowea, Warszawa 2000.
  3. E. Kulińska-Sadłocha: Zarządzanie środowiskiem w banku. "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2009, nrl.s. 47-48.
  4. M. Strumińska: Zielona rewolucja. "Bank" 2004, nr 6, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu