BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wykorzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów miejskich
The Jessica Initiative as an Innovative Method of Using the Structural Funds to Finance the Development of Urban Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 31-40, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Inicjatywa JESSICA
EU funds, Rural areas, Agriculture, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA)
Note
summ.
Abstract
Koncepcja inicjatywy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Area) została opracowana przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Prace nad tą metodą finansowania rozwoju miast rozpoczęto w 2005 roku. Głównym założeniem inicjatywy JESSICA jest wspieranie państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym ich rewitalizacji . Jej celem jest także zachęcenie władz samorządowych do przejęcia większej odpowiedzialności za realizację polityki spójności UE wobec przyszłych pokoleń. Celem opracowania jest ogólna charakterystyka inicjatywy JESSICA oraz próba wskazania dodatnich i ujemnych stron tego instrumentu finansowania zadań z zakresu odnowy i rozwoju miast w Polsce (z punktu widzenia instytucji zarządzającej programem operacyjnym).(fragment tekstu)

The problem of financing urban areas has become more and more significant over the last years. This stems from the dominant role of towns and cities in stimulating the country's socio-economic development. The discussion on conditions and directions of the development of towns and cities is being held simultaneously with the attempts at identifying the problems of towns and cities and finding the solutions to them. Moreover, as the financial needs of local self-governments grow, new sources and instruments of financing the municipal bodies are being looked for, including the activities related to the revival and development of towns and cities. One of such instruments is the JESSICA community initiative, whose main aim is to support the EU member states in realising projects conducive to the sustained development of urban areas. The aim of the present study is to provide a generał description of the JESSICA initiative, indicating the advantages and disadvantages of this instrument of financing activities related to the revival and development of towns and cities in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Finncrly: Financial engineering In corporate finance: an overview. "Financial Management" 1888, nr 4.
  2. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  3. S. Kańduła: Zagraniczne bezzwrotne źródła finansowania rewitalizacji w Polsce. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. D. Strahl. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 467-476.
  4. R. Rybacki: JESSICA w Polsce - szanse i wyzwania. JESSICA Task Force, czerwiec 2008, prezentacja multimedialna udostępniona na stronie www.rpo.wzp.pl/download/index/biblioteka/359, 20.09.2008 r.
  5. J. Pctz: Program Jessica wspiera realizacje i finansowanie inwestycji. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 1(253) z 7-20 stycznia 2008 r., s. 29-33.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu