BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichorska Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Bankowe papiery wartościowe w strukturze pasywów banku komercyjnego
Bank Securities in Structure of Commercial Bank Liabilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 257-265, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Papiery wartościowe, Pasywa, Bankowość
Securities, Liabilities, Banking
Note
summ.
Abstract
Większość pasywów banków komercyjnych stanowią kapitały obce będące zobowiązaniami wobec różnych grup klientów, w tym przede wszystkim sektora niefinansowego. Zobowiązania te powinno się jednak traktować nie tylko jako źródło finansowania aktywów, ale i operacyjną działalność banku. Należą bowiem do nich podlegające sprzedaży depozytowe produkty bankowe, co w praktyce oznacza głównie przyjmowanie lokat na rachunki, a w niewielkim stopniu także emisję instrumentów dłużnych. W Polsce bankowe papiery dłużne nie są popularną formą oszczędzania i rzadko pojawiają się w ofertach bankowych. Świadczy o tym ich niski udział w pasywach sektora bankowego, kształtujący się w 2007 roku na poziomie niespełna 2%2. W ostatnim okresie nastąpiło wprawdzie w tym obszarze pewne ożywienie, wywołane wprowadzaniem do oferty produktów strukturyzowanych w formie instrumentów dłużnych z opcjami, niemniej jednak należy uważać, że ich emisja jako forma pozyskania kapitału jest w Polsce nadal zbyt słabo wykorzystywana. (fragment tekstu)

Banks in Poland unlike in other countries of the EU use bank securities as a means of capital raising to a relatively small extent. Low level of debt securities emission is limiting the ability to manage the finances of a commercial bank efficiently. Including debt securities in the bank offer, however, leads up to a diversification of bank liabilities and enhances deposit base stability. Moreover, by making the offer wider it satisfies the needs of a client with respect to profitability, liquidity and security. Therefore, it is necessary to identify the clients needs by means of questionnaire studies which show that client satisfaction determines reaching an appropriate sales efficiency. Thus , bank securities have become a useful instrument of managing liabilities in a commercial bank. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kapitał finansowy banków. Red. I. Pyka. PWE, Warszawa 2008, s. 17.
  2. J. Kulawik: Banki, gospodarstwa i społeczeństwo. "Bank" 2008, nr 9.
  3. Ch.Y. Horioka: A Survey of Houshold Saving In Japan. Osaka University; National Bureau of Economic Reasearch (NBER), marzec 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu