BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garczyński Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie modeli dojrzałości do oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
Maturity Models in Operational Risk Management in Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 279-285
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Model Dojrzałości Oprogramowania, Ocena systemu zarządzania, Ryzyko operacyjne, Banki
Capability Maturity Model Integration (CMMI), Evaluation of the management system, Operational risk, Banks
Note
summ.
Abstract
W zaleceniach Komitetu Bazylejskiego podkreśla się wagę standardów jakości w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Jednakże poza ogólnymi stwierdzeniami, że system laki musi być koncepcyjnie poprawny i spójnie wdrożony, brak jest szczegółowych zaleceń co do budowy takiego systemu. Banki tworząc swoje systemy wybierały różne podejścia i choć wszystkie systemy muszą być zgodne z regulacjami nadzoru bankowego, to różnią się między sobą koncepcją funkcjonowania, stosowanymi modelami, szczegółowością raportów itp. Fakt ten nasuwa dwa pytania. Pierwsze: czy system zarządzania RO w danym banku jest adekwatny do potrzeb zarządu i rady nadzorczej umożliwiając im sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym? Drugie: czy możliwe jest porównanie systemów zarządzania RO w różnych bankach? Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie narzędzia, które może wspomóc zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku poprzez oszacowanie jakości systemu ZRO, z drugiej strony może to być także narzędzie dla nadzoru bankowego umożliwiające ocenę i porównanie systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w różnych bankach. (fragment tekstu)

Basel II requires that operational risk management systems In banks should not be only formalized and implemented with the stress on quantitative measures but on qualitative as well. The problem arises when it comes to measure ORM system, because every bank may use different approach to build one. To answer the question - 'how good' or 'what quality' is ORM system in bank some measure methods should be applied. One of them is the Capability Maturity Model approach, that uses maturity approach derived from IT systems. The paper presents basic concepts of CMM approach and focuses on its implementation possibility in banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Matkowski: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006 s. 170.
  2. D. Garczyński: Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem procesów biznesowych. [W:] Harmonizacja finansów, bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej. Red. M. Marcinkowska, St. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 217-224.
  3. P.B. Crosby: Quałity is Free: The Art ofMaking Quality Certain. McGraw-lłill, 1979.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu