BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stieger Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie obciążeń fiskalnych w działalności przedsiębiorstw bankowych w Polsce i Niemczech
Bedeutung Der Fiskalischen Belastungen für Die Tatigkeit Von Bankunterneiimen In Polen Und Deutschland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 358-356
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Bankowość, Podatek od transakcji finansowych
Banking, Financial transaction tax (FTT)
Note
Zsfg.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Problematyka podatków pomimo wielowiekowych tradycji wciąż powraca w dyskusjach politycznych, gospodarczych, a także rozważaniach naukowych, co czyni ją cały czas aktualną. W tym kontekście pojawiają się postulaty neutralności opodatkowania, jego efektywności czy też sprawiedliwości. Tak dawno, jak istnieją systemy podatkowe, podatnicy domagają się ich reformowania w kierunku obniżania wysokości obciążeń, a organy państwa narzekają na niewystarczający poziom dochodów. Eksponowana pozycja sektora bankowego we współczesnych systemach finansowych, a także specyfika jego relacji z otoczeniem skłania do podjęcia rozważań również nad opodatkowaniem przedsiębiorstw bankowych. Podjęta problematyka nabiera szczególnego wymiaru w obliczu obecnie trwającego kryzysu bankowego. Obserwowane zaangażowanie państw w ratowanie upadających banków w celu uspokojenia nastrojów społecznych i ochrony sfery realnej przed skutkami kryzysu finansowego przełoży się w najbliższych latach na zmianę relacji pomiędzy państwem a bankami. W efekcie może to spowodować zaostrzenie regulacji nadzorczych, kontrolnych i sprawozdawczych, a także zwiększenie niektórych obciążeń o charakterze fiskalnym na pokrycie obecnego zaangażowania państw w ratowanie zaufania do bankowości. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) In dem Artikel wurden die fiskalischen Belastung von Bankunternehmen in Polen und Dcutschland dargestellt und vergliechen. Dereń Bedeutung wurde anhand von gesammelten empirischen Materiał verifiziert. Dazu wurde eine Umfrage bei den polnischen und deutschen Banken in dem Zeitraum von Marz bis November 2007 durchgefuhrt. Der Artikel beinhaltet zahlreiche Schlussfolgerungen aus der empirischen Erhebung.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. G. Nizard: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. PWN, Warszawa 1998, s. 7 i 11.
  2. W. Szczęsny: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001, s. 85.
  3. G. Wohe: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I. Vahlen, Munchen 1992, s. 59
  4. Prawo podatkowe przedsiębiorców. Red. H. Litwińczuk. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 80.
  5. W. Scheffler: Besteuerung von Unternehmen. Band I, C.F. Muller Verlag, Heidelberg 2005, s. 4-7.
  6. J. Osiatyński: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. PWN, Warszawa 2006, s.178.
  7. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. Lewis Nexis, Warszawa-Rzeszów 2006, s. 137.
  8. J. Ickiewicz: Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SG1I, Warszawa 1998, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu