BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Czynniki determinujące poziom rezerw bankowych na należności nieregularne w bankach komercyjnych
Determinants of Level of Adjusted Reserves in Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 366-373, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Rezerwy bankowe, Należności, Banki komercyjne
Bank reserves, Receivables, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Udzielanie kredytów jest jedną z podstawowych działalności banków komercyjnych. Jednak prowadząc tę działalność bank narażony jest na ryzyko. W przypadku lego rodzaju działalności ryzyko oznacza niepewność, a nawet groźbę nieosiągnięcia zaplanowanych zysków z udzielanych produktów kredytowych. Ryzyko kredytowe swoim zasięgiem obejmuje nie tylko działalność kredytową. Jest ono także związane ze wszystkim aktywami, do których bank posiada tytuł prawny oraz do pozycji bilansowych, m.in. dotyczy lokat na rynku międzybankowym, instrumentów rynku kapitałowego, jak również udzielonych gwarancji, akceptów oraz poręczeń według prawa cywilnego i wekslowego. Nadmierne ryzyko kredytowe generuje znaczne straty finansowe, które zwiększają tym samym ryzyko płynności banku i w konsekwencji mogą prowadzić do upadłości banku, zwłaszcza gdy uczestnicy rynku dostrzegą fakt, że bank ten nie dysponuje rzeczywistą wartością aktywów, które są zabezpieczeniem jego zobowiązań. (fragment tekstu)

The elaboration estimates the factors, which had effect to level of created expedient bank's reserve on bad debt from individual clients and enterprises in commercial banks. According to this aim the research deals with multiple stepwise regressions, which covers years 1997-2007. The results of the research presents positive relation to the level of bank's reserve on bad debt and value of credits lend and value of amount lost due. However, negative influence on ievel of bank's reserve had due of categories - "in observation" and "below standard" and variable which presenting economic growth - the level of gross domestic product. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Wiatr: Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 30.
  2. A. Wójeik-Mazur: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 80.
  3. I. Emerling: Działalność kredytowa banku. Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008, s. 137.
  4. W. Przybylska-Kapuścińska: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 99.
  5. A. Luszniewicz, T. Slaby: Statystyka - teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 252.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu