BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska Maria (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Regionalne izby obrachunkowe w strukturze samorządu terytorialnego
Regional Clearing House in Local Self-government Structure
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 87-95
Keyword
Regionalne izby obrachunkowe, Samorząd terytorialny, Nadzór nad rynkiem finansowym, Kontrola finansowa
Regional chambers of accounts, Local government, Financial market supervision, Financial control
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka pozycji organizacyjno-prawnej oraz prerogatyw regionalnych izb obrachunkowych, jak również w ogóle ich lokalizacja w strukturze samorządu terytorialnego. Problematyka regionalnych izb obrachunkowych nieczęsto stanowi przedmiot rozważań prawniczych. Dorobek literatury w tej materii nie może być uznany za zadowalający. (fragment tekstu)

The article describes organizational and legal position and prerogatives of regional clearing house as an agency appointed to control local self-government. The clearing house competency extends to various fields. The duties of clearing house include supervising local self-government units' activities in the field of financial affairs, controlling financial management and public procurements. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Byjoch, J. Sulimierski, J.P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000.
 2. B. Cybulski, S. Srocki, Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wrocław 2003.
 3. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 4. J. Dytko, Kompetencje wojewody a kompetencje regionalnej izby obrachunkowej w nadzorze nad działalnością samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, Nr 7/8.
 5. J. Grzęda, Rola Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Regionalnych Izb Obrachunkowych w realizacji polityki regionalnej, Casus 2006, Nr 40.
 6. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2007.
 7. S. Kałużny, T. Zawadzak, Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych, Warszawa 1999.
 8. H. Kamieniecki, Uprawnienia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych z lat 2005-2007, "Finanse Komunalne" 2008, Nr 12.
 9. A. Kowalczyk, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa 2011 (wyd. 2).
 10. A. Kowalczyk, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa 2006 (wyd. 1).
 11. J. Małecki, R. Hauser, 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2007.
 12. M. Ryba, Funkcja nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, Nr ½.
 13. J. Salachna, Główne prawne problemy funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2009, Nr 7/8.
 14. M. Siwoń, Pojęcie audytu i kontroli a działalność regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2006, Nr 1/2.
 15. A. Skibiński, Pozycja ustrojowa i zadania regionalnych izb obrachunkowych w systemie nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym, Sulechów 2006 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).
 16. M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe: charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Warszawa 2010.
 17. J. Storczyński, Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym: monografia, Chorzów, Bydgoszcz 2006.
 18. A. Talik, Charakter prawny Regionalnych Izb Obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2000, Nr 4.
 19. A. Talik, J. Uksik, Regionalna izba obrachunkowa a wojewoda - dylematy właściwości rzeczowej, "Finanse Komunalne" 2006, Nr 1/2.
 20. T. Turek, Organy Regionalnej Izby Obrachunkowej: struktura organizacyjna, zadania i kompetencje, Miscellanea Iuridica 2003, t. 2.
 21. T. Turek, Wewnętrzna struktura organizacyjna regionalnych izb obrachunkowych, Gubernaculum et Administratio 2004, z. 3.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu