BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Denek Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów
Functions of Local Governments' Budget Revenues as a Criterion of Evaluating the Revenue System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 49-55
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Dochody gminy
Local budget, Budget revenue, Local revenues
Note
summ.
Abstract
Zamierzeniem autorki jest wskazanie wybranych problemów, które wiążą się z przyjęciem funkcji dochodów budżetowych jako kryterium oceny funkcjonowania ich systemu (w sensie zasad ustalonych w przepisach prawnych). Uwzględnione przy tym zostaną następujące cele:l) dostosowanie wysokości dochodów do zadań będących w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego; 2) oddziaływanie dochodów na rozwój gospodarczy i społeczny danego terenu; 3) wyrównywanie różnic w dochodach poszczególnych jednostek samorządowych.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present selected problems related to adopting the criterion of the functions of budgetary revenues to evaluate the revenue system of local government units. The focus of the article is placed particularly on: 1) the adeąuacy of revenues to the units' tasks; 2) the impact of revenues on the economic development of a given area; 3) the problem of equalling the discrepancies in the revenues of the units. The revenues' features taken into account in the article are stability, flexibility and reliability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Kronberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa 2001.
  2. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municipium SA, Warszawa 2004.
  3. J. Wierzbicki: Budżety terenowe w Polsce Ludowej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 1967.
  4. K. Surówka: Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Kańduła. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 88-98.
  5. E. Denek: Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007, s. 426-429.
  6. L. Wojtasiewicz: O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, z. 2, s. 116-128.
  7. Cz. Rudzka-Lorentz, H. Sochacka-Krysiak: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. W: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
  8. R Bury, R Swianiewicz: Local government finance in Poland. W: Local Public Finance in Central and Eastern Europę. Red. Żeljko Servić. Wyd. Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, s. 329-330 (brak informacji o roku wydania).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu