BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja wyceny i ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym
The Concept of Assessment and Bookkeeping Records of the Expenses (Costs) in Performance Based Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 63-71, rys.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Budżet zadaniowy, Budżet samorządu terytorialnego, Wydatki budżetowe, Ewidencja księgowa, Ewidencja kosztów
Task budget, Local budget, Budget expenditures, Accounting records, Expenses register
Note
summ.
Abstract
Reforma budżetu państwa w zakresie budżetowania zadaniowego pociąga za sobą szereg trudności do rozwiązania, w tym z zakresu rachunkowości. Jednostki budżetowe powinny dokonać wyboru optymalnego dla siebie rozwiązania, które pozwoli na realizację głównych celów1, do których zalicza się między innymi: skuteczność, efektywność, przejrzystość. Nie można mówić o efektywności, jeżeli nie są znane dokładne koszty realizowanych zadań zarówno w fazie planowania, jak i w trakcie wykonywania budżetu2. Analogicznie przejrzystość dotyczyć będzie również sposobu księgowania budżetu zadaniowego w sposób uławiający wieloprzekrojową analizę czynników wpływających na wydatek (koszt) zadań. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji rachunkowości zadaniowej. Autor przedstawił koncepcje układu kalkulacyjnego wydatków oraz ich rozliczania, a także zaprezentował nowatorski sposób ewidencji wydatków (kosztów) na potrzeby budżetowania zadaniowego w sektorze publicznym.(fragment tekstu)

The article presents the concept of performance based accounting. The author presents the concept of cost calculation system and cost accounting and introduces the innovative way of recording the expenses (costs) which is intended to meet the needs of performance based budgeting in public sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2001.
  2. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu