BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego - case budżetu miasta Szczecina
Resultat Budget in the Level of Local Government - Case of City Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 72-82, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Budżet zadaniowy, Budżet samorządu terytorialnego
Task budget, Local budget
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia kluczowe elementy budżetowania zadaniowego. W oparciu o budżet miasta Szczecina zaprezentowano strukturę klasyfikacji zadaniowej j.s.t. oraz sposób pomiaru efektów z nakładów publicznych.(fragment tekstu)

The most important areas of resultat budget application in the level of local government are described. Using example of budget task "Support of local economy development" the methodology of resultat budget in the city of Szczecin are presented.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. K. Pakoński, M. Piszczek: Budżet zadaniowy. W: Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 2. Wzorcowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki. Red. W. Misiąg. IBnGR, Warszawa 2005.
 3. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Difin, Warszawa 2007.
 4. T. Lubińska, A. Lozano-Platonoff, T. Strąk: Budżet zadaniowy - racjonalność -przejrzystość - skuteczność. "Ekonomista" 2006, nr 5, s. 647.
 5. T. Lubińska, T. Strąk, A. Lozano-Platonoff, M. Będzieszak: Metodologiczne i wdrożeniowe aspekty zastosowania budżetu zadaniowego. "Ekonomista" 2007, nr 5.
 6. T. Lubińska: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 7. T. Groot, T. Budding: New Public Management's current issues and futurę prospeets. 5"'NPM Seminar at Vrije University Amsterdam 14 Scptember 2005.
 8. T. Pszczołowski: Zasady sprawnego zarządzania. WP, Warszawa 1976.
 9. M. Robinson: Performance Budgeting Models and Mechanisms. W: Performance Budgeting Linking Funding and Results. Red. M. Robinson. International Monctary Fund - Palgravc Macmillian 2007, s. 1-4.
 10. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzalczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium, Warszawa 2004.^6 B. Filipiak: Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gmin. Rozprawy i Studia nr 442, Szczecin 2002.
 11. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Problemy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa 2007.
 12. Budżet państwa i samorządów - decentralizacja - oświata. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2005.
 13. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak: Potencja/ dochodowy samorządu w Polsce. Difin, Warszawa 2007.
 14. E. Markowska-Bzducha: Samodzielność finansowa gmin. Politechnika Radomska, Monografia nr 73, Radom 2004.
 15. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce. PWN, Warszawa 1997.
 16. J. Szołno-Koguc: Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Szczecin 2006.
 17. J. Bajsarowicz: Ocena adekwatności dochodów w małych i średnich gminach (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego), praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 18. M. Postula: Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, s. 351-360.
 19. T. Lubińska: Siła finansowo-majątkowa samorządów a strategia i program gospodarczy. Region 2003, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu