BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopyściański Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Ocena stanu zadłużenia dolnośląskich gmin w latach 2004-2007
The Eyaluation of the Level of Indebtedness of Lower - Silesian Communes in 2004-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 126-134, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Zadłużenie, Gmina, Finanse samorządu terytorialnego
Indebtedness, District, Local government finance
Note
summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Problematyka zadłużenia gmin w ostatnim okresie nabiera szczególnego znaczenia. Z jednej strony kryzys na rynkach finansowych i osłabienie tempa wzrostu gospodarczego powiększa ryzyko spadku dochodów samorządowych, co przy ciągłej presji na wzrost wydatków może przełożyć się na pogorszenie wyniku finansowego, a w konsekwencji wzrost zadłużenia gmin. Z drugiej strony od dłuższego czasu prowadzona jest w Polsce dyskusja nad zmianą rozwiązań dotyczących instrumentów ograniczających ryzyko nadmiernego zadłużania się jednostek samorządowych. Przedstawione tło zagadnienia wyznacza cel niniejszego artykułu, którym jest ocena stanu zadłużenia samorządów gminnych i próba analizy sytuacji pod kątem neutralizowania negatywnych konsekwencji wzrostu zadłużenia dla ich gospodarki finansowej. Prowadzone badania koncentrują się na obserwacji wskazanego problemu w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego z województwa dolnośląskiego na podstawie danych z lat 2004-2007. W artykule wykorzystane zostały w tym zakresie informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek oraz sprawozdań zbiorczych opracowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.(fragment tekstu)

The article is based on the rcsearch executed within communes of Lower Silesian region. The research covers all types of communes: urban communes (33 units), rural communes (69 units), urban- rural communes (54 units) and city counties (3 units). The results of the research indicate that local governmcnt debts have fallen significantly in recent years. It is due to the fact that absorption of the European Union funds has risen which influences the inerease of the financial potential of Lower Silesian communes. However the global financial crisis and the poor economic forecasts can make it difficult to maintain such as positive result and local government debts are likely to grow in a context of economic slowdown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dług lokalny w teorii i w praktyce. Red. M. Kosek-Wojnar. Wyd. UE, Kraków 2007.
  2. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN Warszawa 2006.
  3. E. Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. LexisNexis, Warszawa 2007.
  4. Finanse samorządowe, zadania, ćwiczenia, case study. Red. B. Filipiak. WNUS, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu